Přejít na obsah

Studijní programy a specializace garantované katedrou kybernetiky

Studium na KKY

Studijní programy a obory garantované katedrou kybernetiky

Bakalářský studijní program (titul Bc.)

Studijní program: B0714A150005 Kybernetika a řídicí technika
Specializace: S01 Automatické řízení a robotika
  S02 Umělá inteligence a automatizace

Navazující studijní program (titul Ing.)

Nově od 2013/2014:

Studijní program: N 3902 Inženýrská informatika
Obor: 3902T060 Řídící a rozhodovací systémy

 

Navazující studijní program (titul Ing.)

Studijní program: N 3918 Aplikované vědy a informatika (AVIN)
Obor: 3902T026 Kybernetika a řídicí technika (KŘT)
Specializace: 41 Automatické řízení (AŘ)
  91 Automatické řízení (AŘ)
  42 Informační a řídicí systémy (IŘS)
  92 Informační a řídicí systémy (IŘS)
  43 Umělá inteligence (UI)
  93 Umělá inteligence (UI)
  44 Biokybernetika (BIO)
  94 Biokybernetika (BIO)
  24 Automatizace a mechatronika (AUM)
  74 Automatizace a mechatronika (AUM)

Doktorský studijní program (titul Ph.D.)

Studijní program: P 3918 Aplikované vědy a informatika (AVI)
Obor: 1801V005 Kybernetika

 

Nabízené specializace oboru Kybernetika a řídicí technika

Specializace Automatické řízení

Cílem této specializace je poskytnout studentům další prohlubující poznatky z vybraných oblastí zabývajících se zkoumáním obecných systémů a procesů technického i netechnického charakteru a moderními principy jejich řízení. Student získá ucelenou představu o metodách návrhu řídicích systémů, vycházejících ze schopnosti tvorby matematických modelů, zpracování signálů, identifikace systémů, použití optimalizačních a adaptačních metod, prognózování a rozhodování. Metodika návrhu řídicích systémů využívá moderní principy číslicového řízení a zahrnuje řízení systémů s neurčitostí, nelineárních systémů, systémů s více vstupy a výstupy a rozlehlých systémů.

Specializace Informační a řídicí systémy

Cílem této specializace je poskytnout studentům další prohlubující poznatky z vybraných oblastí projektování IŘS (tj. z oblasti analýzy, návrhu a realizace automatizovaných IŘS). Toto téma je úzce vázáno na využití výpočetní techniky jak v procesu projektování, tak jako součásti projektovaných systémů. Student bude mít možnost se seznámit s programovými prostředky, jako jsou vývojová prostředí pro vývoj průmyslových aplikací IŘS, vizualizační prostředky pro dispečerské řídicí systémy, programové systémy pro analýzu, návrh a implementaci systémů (CASE systémy) apod. V oblasti aplikací kybernetických přístupů si student dále osvojí techniky tvorby modelu a metody simulace diskrétních i spojitých systémů.

Specializace Umělá inteligence

Cílem této specializace je poskytnout studentům další prohlubující poznatky z vybraných oblastí využití metod umělé inteligence v technické i společenské praxi. Jsou studovány metody a postupy UI, které lze uplatnit zejména v případech řešení složitých úloh, kdy využití standardních a exaktních matematických postupů nevede vždy na řešitelnost problému. Student získá informace z oblasti aplikace inteligentních metod rozhodování, z oblasti navrhování a realizace systémů komunikace člověk-počítač mluvenou řečí, počítačového vidění, neuronových sítí, znalostních systémů apod. Průprava z oblasti strojového řešení i velmi složitých problémů, a to na základě jejich dekompozice na jednodušší úlohy, umožní studentům aplikovat osvojené postupy i při řešení běžných každodenních problémů.

Specializace Biokybernetika

Cílem této specializace je poskytnout studentům další prohlubující poznatky z vybraných oblastí zabývajících se měřením, identifikací a modelováním biokybernetických systémů, zpracováním analogových a číslicových signálů apod. Student je dále vzděláván v oblasti rozhodovacích metod s podporou umělé inteligence, a to pro uplatnění při návrhu a realizaci medicínských diagnostických systémů (medicínské expertní systémy, neuronové sítě apod.).

Specializace Automatizace a mechatronika (společná specializace kateder kybernetiky a mechaniky)

Absolvent této specializace získá hlubší znalosti z diskrétní matematiky, elektroniky, měření, kybernetiky, automatizovaného řízení, technických aplikací informatiky a bude připraven pro projektování a výzkum mechatronických systémů. Jde o mechanické systémy s elektronickými řídicími prvky bez zpětné vazby nebo i se zpětnou vazbou, které při požadovaném chování vykazují minimální spotřebu energie a respektují ekologické požadavky. Tato interdisciplinární specializace v současné době prodělává bouřlivý rozvoj, který je podporován poptávkou po přesných mechatronických zařízeních v oblasti průmyslové výroby, dopravních prostředků a manipulace. Teoretické poznatky studentů jsou rozvíjeny tvorbou matematických modelů mechatronických systémů reálných konstrukcí, v jejich simulaci, vizualizaci na počítači, identifikaci, optimalizaci a navrhování na bázi propojení principů kybernetiky a mechaniky.

Nabízené studijní obory studijního programu Inženýrská informatika

Nové obory od akademického roku 2010/2011:

Studijní obor Inteligentní komunikace člověk-stroj

Bakalářský studijní obor „Inteligentní komunikace člověk-stroj“ je charakterizován využíváním informace pro inteligentní rozhodování a řízení bez přímé účasti člověka, tedy rozhodování a řízení automatické. Ústředním prvkem při návrhu a provozování těchto automatizovaných systémů je počítač. Studium klíčových předmětů informatiky, výpočetní techniky a umělé inteligence je proto jedním z pilířů bakalářského oboru. Důležitým rysem studia je dále i to, že student je cílevědomě veden k systémovému přístupu řešení problémů. Tento přístup mu dovoluje provádět analýzu a návrh technických i netechnických procesů, uskutečňovat jejich počítačové řízení a automatizovat jejich rozhodovací procesy.

Studijní obor „Inteligentní komunikace člověk-stroj“ poskytne studentům vedle studia předmětů teoretického základu i zevrubnou průpravu v oborových předmětech z oblasti umělé inteligence, automatizace řídicích a rozhodovacích procesů a počítačových předmětů. Vedle širokého spektra znalostí a dovedností získá absolvent i teoretické poznatky a praktické zkušenosti v oblasti návrhu a využití metod inteligentní komunikace člověka se strojem (počítačem). Půjde zde zejména o metody počítačového vidění, počítačového slyšení a mluvení, inteligentního rozhodování, strojového myšlení apod., které nacházejí široké uplatnění zejména při automatizaci složitých procesů v technické i společenské praxi, v průmyslu, v lékařství a ekonomii.

V průběhu studia se studenti zapojují v rámci projektově orientovaných předmětů do zpracování úloh zadaných a finančně podporovaných průmyslovou či společenskou praxí, které jsou v hojné míře řešeny na školící oborové katedře. To má pro studenty mimořádný význam, neboť jsou již během svého studia konfrontováni se zajímavými problémy praxe, přičemž jsou často za svou pomoc při řešení těchto úloh finančně odměňováni.

Studijní obor Počítačové řízení strojů a procesů

Charakteristickým rysem bakalářského oboru „Počítačové řízení strojů a procesů“ je využívání informace pro rozhodování a řízení. Cílem je uskutečňovat toto rozhodování a řízení bez přímé účasti člověka, tedy zajišťovat je automaticky. Systémy automatického rozhodování a řízení nacházejí široké uplatnění v technické i společenské praxi, v průmyslu, v lékařství, ekonomii i při posilování bezpečnosti státu a ochraně obyvatel před terorismem a kriminalitou. Ústředním prvkem při návrhu a provozování těchto automatizovaných systémů je počítač. Studium klíčových předmětů informatiky a výpočetní techniky je proto jedním z pilířů všech navrhovaných oborů. Důležitým rysem studia je dále i to, že student je cílevědomě veden k systémovému přístupu řešení problémů. Tento přístup mu dovoluje provádět dekompozice i složitých technických i netechnických procesů, uskutečňovat jejich identifikaci a navrhovat jejich automatické řízení, monitorování a diagnostiku. Absolvent bakalářského studia získá i základní poznatky z oblasti bouřlivě se rozvíjejících disciplín inteligentního rozhodování a komunikace.

Studijní obor „Počítačové řízení strojů a procesů“ poskytne studentům vedle studia předmětů teoretického základu i zevrubnou průpravu v oborových předmětech z oblasti automatického řízení a automatizace řídicích a rozhodovacích procesů. Absolvent získá teoretické znalosti i praktické zkušenosti v modelování, identifikaci a návrhu řídicích systémů. Půjde zejména o základy klasické a moderní teorie řízení, metody návrhu a implementace počítačových řídicích systémů a jejich aplikace. Tyto metody nacházejí velmi široké uplatnění nejen v tradičních průmyslových odvětvích, ale i v moderních oborech jako např. robotika, mechatronika, nanotechnologie, biotechnologie a v mnoha dalších.

Studijní obor Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci

Bakalářský studijní obor „Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci“ je charakteri-zován využíváním informace pro počítačem realizované rozhodování, řízení, monitorování, identifikaci a diagnostiku. Tyto procesy jsou navrhovány tak, aby mohly fungovat automaticky, tedy bez přímé účasti člověka. Ústředním prvkem při návrhu a provozování těchto automatizovaných systémů je počítač. Studium klíčových předmětů informatiky a výpočetní techniky je proto jedním z pilířů všech katedrou garantovaných oborů. Automatizace řídicích, monitorovacích, diagnostických a bezpečnostních  procesů je velmi silný požadavek současné doby a odborníci z této oblasti jsou průmyslovou, společenskou i výzkumnou praxí naléhavě vyžadováni.

Studijní obor „Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci“ poskytne studentům vedle studia předmětů teoretického základu i zevrubnou průpravu v oborových předmětech z oblasti počítačových předmětů, předmětů zaměřených na automatizaci procesů rozhodování, řízení, identifikaci  a diagnostiku s orientací na využití v technických i netechnických úlohách. Budou rozvíjeny i přístupy a řešení založená na umělé inteligenci. Vedle širokého spektra znalostí a dovedností získá absolvent i teoretické poznatky a praktické zkušenosti zejména v oblasti návrhu a aplikace systémů řízení, identifikaci, monitorování a diagnostiky.

V průběhu studia se studenti zapojují v rámci projektově orientovaných předmětů do zpracování úloh zadaných a finančně podporovaných průmyslovou či společenskou praxí, které jsou v hojné míře řešeny na školící oborové katedře. To má pro studenty mimořádný význam, neboť jsou již během svého studia konfrontováni se zajímavými problémy praxe, přičemž jsou často za svou pomoc při řešení těchto úloh finančně odměňováni.

Studijní obor Řídící a rpzhodovací systémy

Studium oboru "Řídicí a rozhodovací systémy" navazuje na tři studijní obory bakalářského programu a je cíleno zejména na ty absolventy bakalářských oborů, kteří mají dostatečné schopnosti a zájem pokračovat v navazujícím studiu, a to v oboru, který je zaměřen na širší využití poznatků z oblastí aplikované kybernetiky a informatiky. Charakteristickým rysem studijního oboru je využívání informace pro rozhodování a řízení. Cílem je uskutečňovat toto rozhodování a řízení bez přímé účasti člověka, tedy je zajišťovat automaticky. Ústředním prvkem při návrhu a provozování těchto automatizovaných systémů je počítač. Podrobnější studium předmětů informatiky, výpočetní techniky a automatického řízení je proto jedním z pilířů oboru. Důležitým rysem studia je dále i to, že student je cílevědomě veden k systémovému přístupu řešení problémů. Tento přístup mu dovoluje provádět dekompozice i složitých technických i netechnických procesů, uskutečňovat jejich identifikaci a navrhovat jejich automatické řízení, monitorování a diagnostiku. Absolvent získá i hlubší poznatky z oblasti bouřlivě se rozvíjejících disciplín inteligentního rozhodování a komunikace a vedle studia předmětů teoretického základu i zevrubnou průpravu v oborových předmětech z oblasti automatického řízení a automatizace řídicích a rozhodovacích procesů.text to speech