Přejít na obsah

Pokyny vedoucím, oponentům diplomových prací KKY a vedoucím bakalářských prací KKY

Vedoucí diplomové práce: navrhuje zadání diplomové práce, ovlivňuje způsob řešení zadané problematiky a zároveň plní funkci konzultanta v období od zadání diplomové práce až do jejího podání k obhajobě. V posudku hodnotí samostatnost zpracování tématu, zda diplomová práce splňuje zadání a celkovou úroveň zpracování.

Oponent diplomové práce: hodnotí úroveň diplomové práce po obsahové i formální stránce (formulace problému, současný stav řešené problematiky, navržený způsob řešení, úroveň zpracování, hodnocení a prezentace výsledků).

Na závěr svého posudku uveďte, zda diplomovou práci doporučujete k obhajobě a klasifikujte ji podle stupnice: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl. Posudek podepište.

Pro vypracování posudku oponenta a vedoucího DP, lze použít doporučený formulář (šablonu) posudku. Pozor, formuláře posudku oponenta a vedoucího DP jsou v některých bodech hodnocení odlišné!

Následující formuláře jsou ve dvou základních verzích: klikací verze určená pro vyplnění ve Wordu a verze ve formátu PDF. Soubory pro Word je vhodné nejprve si uložit na disk (kliknout pravým tlačítkem a zvolit "Uložit cíl jako...") a teprve pak otevřít a vyplnit.

Posudek vedoucího DP

Posudek oponenta DP

Posudek vedoucího BP

text to speech