Přejít na obsah

Současné granty

Centra

Centrum pokročilých jaderných technologií

Centrum pokročilých jaderných technologií definuje systém dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích výzkumných organizací a významných průmyslových podniků. Důvodem vzniku CANUT je vybudování strategického partnerství členů konsorcia v oblasti jaderných technologií, ve kterých patří zúčastněné organizace k mezinárodně uznávaným výzkumným institucím a průmyslovým podnikům s dlouhou historickou tradicí. Tyto technologie patří ke klíčovým a prestižním tématům výzkumu v celém světě.


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: TAČR - Centra Kompetence TE01020455
Období řešení:2012 - 2019


Pokročilé senzory a metody zpracování dat ze senzorů

Centrum se zabývá vývojem pokročilých senzorů a metod pro zpracování senzorových dat pro širokou třídu průmyslových aplikací. Aplikace zahrnují například navigaci v letectví a na železnici a senzorové technologie pro monitorování zdraví budov.


Vedoucí: Doc. Ing. Straka Ondřej, Ph.D.
Zadavatel: TAČR - Centra Kompetence TE02000202
Období řešení:2014 - 2019


Granty

Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Hlavním cílem projektu je vyvinutí systému umožňujícího plně automatizovaný proces hlasové konzervace se zvláštním zřetelem na pacienty s indikovanou totální laryngektomií. Systém bude založen na efektivní integraci subsystému pro automatické (nedozorované) nahrávání původního hlasu pacienta, subsystému pro plně automatickou rekonstrukci hlasu z takto pořízených nahrávek pacienta pomocí personalizovaného řečového syntetizéru a metodiky optimálního včlenění procesu hlasové konzervace do logistiky léčby pacientů ORL.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: TA ČR, TH02010307
Období řešení:2017 - 2020


Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu

Vedoucí: Prof. Ing. Psutka Josef, CSc.
Zadavatel: GAČR GBP103/12/G084
Období řešení:2012 - 2018


Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze

Projekt navazuje na naši předchozí práci v oblasti počítačového zpracování řeči a zaměřuje se na základní výzkum problematiky řečové syntézy. Hlavním nosným tématem je konfrontace charakteristik přirozené řeči vycházejících z expertního fonetického popisu a charakteristik řeči získaných počítačovou syntézou s cílem odstranit rušivé prvky v generované řeči a zvýšit efektivnost korpusově založených metod řečové syntézy. Důraz je kladen na detailní analýzu percepčně významných problémů současné syntetické řeči, identifikaci fonetických rysů ovlivňujících její kvalitu a využití takto foneticky motivovaných prvků přímo v algoritmech korpusově založené syntézy. Zvláštní pozornost bude věnována automatické predikci problematických míst ve vytvářené řeči a návrhu odpovídajících modifikací řečového signálu.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: GA ČR, GA16-04420S
Období řešení:2016 - 2018


Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů

Hlavním cílem navrhovaného projektu je výzkum a vývoj softwarových nástrojů pro trvalé uchování a zpřístupnění historických pramenů získaných v rámci dokumentační činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Konsorcium ZČU (koordinátor), UK a ÚSTR.


Vedoucí: Doc. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: NAKI-II, DG16P02B048
Období řešení:2016 - 2019


Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Po stránce společenského přínosu je hlavním cílem projektu zpřístupnění jedinečného jazykového materiálu z dotazů položených jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nejširší veřejnosti ve zcela nové, uživatelsky přívětivé softwarové databázi jazykové problematiky řešené v jazykové poradně. Konsorcium ÚJČ AV ČR, v. v. i. (koordinátor) a ZČU.


Vedoucí: Doc. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
Zadavatel: NAKI-II, DG16P02B009
Období řešení:2016 - 2019