Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Automatické měření 2D strojních součástí
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Bureš Lukáš

Detail


1. Úvod

Výrobní výkresy se musí kreslit jednotně, aby byly vždy jednoznačné pro každého, kdo podle nich pracuje. Výkres, který by umožňoval více možností výsledného tvaru nebo rozměru součásti je vadný (ve strojírenství se používá slovo zmetek). Používá se zjednodušování, zvláštní symboly, značky apod., což si vynutilo normalizaci hlavních zásad kreslení výkresu – státní normy ČSN 01 3000 – Strojnické výkresy.

Kótování je způsob určení velikosti předmětu nakresleného na výrobním výkresu. Aby konstruktér výkres správně okótoval, musí mít určité vědomosti o výrobě součásti, aby ji šlo podle výkresu vyrobit. Pro určení rozměru výrobku jsou rozhodující pouze rozměry udané kótami, bez zřetele na měřítko, v němž je výkres nakreslen. Žádné rozměry se nesmějí z výkresu odměřovat. Pro kótování se využívá pravoúhlé promítání (rovnoběžné promítání), jehož směr svírá s průmětnou pravý úhel. Obrazy získané pravoúhlým promítáním jsou rovinné. V praxi se užívá promítání na několik navzájem kolmých průměten (obvykle na tři), popř. je možné použít i další pomocné průmětny.2. Rámcové zadání

Cílem práce je implementovat systém automatického 2D kótování půdorysu strojních součástí v reálné metrice s využitím obrazové informace z kamery a/nebo Kinectu. Téma práce je zaměřeno na zpracování digitálního obrazu a porozumění obsahu scény. Téma je vhodné začít řešit v rámci Projektu 4/5 a následně navázat bakalářskou práci.

Rámcové zadání:

  • Seznámení s možnostmi kalibrace kamery.
  • Seznámení s normami kótování strojních součástí.
  • Implementace systému pro automatické 2D kótování v reálné metrice s využitím obrazové informace z kamery a/nebo Kinectu.
  • Vyhodnocení úspěšnosti, opakovatelnosti a chyb měření.


3. Požadavky

Chuť pracovat a učit se novým věcem, samostatnost, základní znalost programování v C++ a/nebo MATLABu, SPŠ strojní a zájem o oblast zpracování digitálního obrazu výhodou.