Přejít na obsah

Pro uchazeče o studium na katedře kybernetiky

 

Zajímáte se o moderní informační technologie, chcete znát metody řízení, inteligentního rozhodování a komunikace? Pak studujte kybernetiku!

Získáte široké znalosti studiem teoretických disciplín, doplněné praktickými poznatky aplikačně zaměřených předmětů. To vám dá mimořádně dobré možnosti uplatnění v průmyslových podnicích, bankovnictví, zdravotnictví, státní správě a i v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Den otevřených dveří

Pokud se chcete dozvědět více o naší katedře a vidět ukázky laboratoří a řešených projektů, tak navštivte den otevřených dveří

Chcete vědět na jakých projektech zrovna pracujeme?

Podívejte se na stránku s ukázkami řešených projektů

Chcete vědět jaké studijní programy a specializace lze na katedře kybernetiky studovat?

Podívejte se na stránku studijní programy

Chcete vědět jaké předměty se vyučují na katedře kybernetiky?

Podívejte se na stránku vyučované předměty

Profily absolventů katedry kybernetiky

Bakalářské studium poskytne základní stupeň vysokoškolského vzdělání v řízení procesů technického i netechnického charakteru, v návrhu řídicích systémů a v aplikacích umělé inteligence. Absolventi získají znalosti, které mohou uplatnit v profesi ihned po ukončení bakalářského studia a zároveň znalosti, na které mohou navázat při studiu magisterskych studijních programů jak na ZČU, tak na dalších vysokých školách včetně zahraničních.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat teoretický základ i praktické znalosti v kybernetice, řídicí technice a v informatice. Tyto znalosti jim umožní pokračovat v navazujících dvouletých magisterskych studijních programech a získat titul Ing. Dosáhnou tak vzdělání ekvivalentní tradičnímu pětiletému magisterskému studiu na FAV. Absolvent bakalářského stupně získá dostatečné základní znalosti pro případné uplatnění v praxi po zaškolení na odbornou problematiku daného pracoviště.

Absolvent získá potřebné teoretické znalosti a aplikační schopnosti jejich uplatnění v oblasti měření a zpracování signálů, simulaci a modelování procesů technického i netechnického charakteru (ekonomie, ekologie, lékařství a pod.) a v oblasti návrhu řídicích systémů s podporou umělé inteligence.

Absolvent může pokračovat ve studiu navazujících studijních programů. Pokud nastoupí přímo do praxe, uplatní se při tvorbě a aplikaci specializovaného software, při návrhu a provozu řídicích systémů, při vyhodnocování kvality řízení procesů a v diagnostice.

Charakteristickým rysem všech specializací studijního oboru Kybernetika a řídicí technika je využívání počítačových systémů pro řízení procesů, a to jak v technických oborech strojírenství, elektrotechniky, chemie, dopravy a pod., tak i v netechnických oborech, jako například v lékařství, ekonomii, státní správě, armádě a ekologii. Schopnosti praktického využití teoretických poznatků jsou rozvíjeny v oblasti automatického řízení, identifikace a zpracování signálů, navrhování informačních a řídicích systémů, při tvorbě matematických modelů a jejich simulaci na počítačích, při návrhu a realizaci systémů pracujících s podporou umělé inteligence, v úlohách technické a medicínské diagnostiky apod. Využití uvedených poznatků je podpořeno studiem klíčových předmětů informatiky a výpočetní techniky (databáze, operační systémy, počítačové sítě, programovací jazyky apod.).

Mimořádně důležitým rysem tohoto studijního oboru je to, že student je cílevědomě veden k systémovému přístupu v řešení problémů. Tento přístup mu dovoluje provádět dekompozice i velmi složitých technických, ale i netechnických systémů, uskutečňovat jejich identifikaci, modelování a navrhovat jejich řízení, případně diagnostiku.

Uplatnění absolventů oboru Kybernetika a řídicí technika

Široké znalosti získané studiemzákladních teoretických disciplín matematiky, fyziky, teorie systémů, automatického řízení, umělé inteligence, výpočetní techniky a informatiky doplněné praktickými poznatky z aplikačních disciplín, dávají absolventům všech specializací studijního oboru Kybernetika a řídicí technika mimořádně dobré možnosti uplatnění v průmyslových podnicích, firmách, bankovnictví, zdravotnictví, státní správě, armádě a rovněž v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Absolvent se uplatní zejména při řešení problémů řízení technických i netechnických systémů a procesů, jako projektant i provozovatel informačních a řídicích systémů, jako konzultant případně návrhář v oblasti modelové a simulační analýzy systémů, jako návrhář technických a medicínských diagnostických systémů a metod apod. Absolvent bude navíc vybaven schopnostmi aplikovat nejnovější poznatky umělé inteligence v bouřlivě se rozvíjejících aplikacích systémů inteligentního rozhodování a komunikace (systémy hlasové komunikace s počítačem, počítačové vidění, expertní a konzultační systémy, neuronové sítě apod.). Systémový přístup k řešení problémů dává absolventům studijního oboru Kybernetika a řídicí technika velice dobré možnosti uplatnění v managementech podniků a firem všech velikostí a též při řízení institucí státní správy.

FAQ - často kladené dotazy

 • Jak se přihlásím na "inženýrské" studium (zakončené titulem Ing.)?
  Studium na fakultě aplikovaných věd má 3 stupně. Nejnižší je bakalářský stupeň, do kterého se zpravidla hlásí absolventi středních škol. Standardní doba bakalářského studia v prezenční formě je 3 roky a po jeho úspěšném absolvování získáte titul Bc. Na "inženýrské" nebo správněji navazující magisterské studium se můžete přihlásit až po úspěšném absolvování nějakého bakalářského nebo magisterského programu (klidně to může být i studijní program z jiné fakulty nebo vysoké školy). Standardní doba navazujícího magisterského studia v prezenční formě je 2 nebo 3 roky a po jeho úspěšném absolvování získáte titul Ing. Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého můžete dosáhnout, je doktorský stupeň. Standardní doba doktorského studia v prezenční formě je 4 roky a po jeho úspěšném absolvování získáte titul Ph.D.
 • Jak a čím je zakončeno studium kybernetiky?
  Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Kromě obhajoby bakalářské práce obsahuje státní závěrečná zkouška také rozpravu o bakalářské práci. Státní závěrečná zkouška se koná před státní zkušební komisí. Magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška sestává z obhajoby diplomové práce a tří dílčích státních zkoušek (dvou oborových a jedné specializační) a koná se v jednom termínu před jednou státní zkušební komisí. Pro úspěšné ukončení doktorského studia je třeba složit státní doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci.
 • Lze si při studiu na katedře kybernetiky zapisovat také předměty z jiných kateder a fakult ZČU?
  Ano lze, kreditní systém to umožňuje.
 • Co je to kreditní systém?
  Kreditní systém studentovi umožňuje a zároveň na něm vyžaduje zvolit si ve vymezeném rozsahu z nabízených předmětů ty, o které má největší zájem. Každý student si tak vytváří svůj individuální studijní plán. Studijní plán je zpravidla členěn na tři základní skupiny předmětů: předměty povinné, povinně volitelné a výběrové. Získáním určitého počtu kreditů v předepsané skladbě je podmíněn zápis do dalšího studijního roku i úspěšné ukončení studia.
 • Slyšel jsem, že když půjdu studovat kybernetiku, budu muset absolvovat těžší matematiku a fyziku než ostatní studenti na FAV.
  To není pravda. Výuka matematiky a fyziky je ve studijních plánech zařazena v prvním ročníku, který je pro všechny studenty FAV společný. Studenti všech studijních programů FAV tedy absolvují stejně obtížnou matematiku a fyziku.
 • Je studium kybernetiky dělené na semestry?
  Ano. Stejně jako na celé Západočeské univerzitě je i studium kybernetiky děleno na semestry.


text to speech