Přejít na obsah

Zakončení studia

Pořad obhajob

Katedra kybernetiky oznamuje, že obhajoby státních závěrečných zkoušek a diplomových prací se konají dne 7.září 2023 na ZČU v Plzni, Technická 8. Obhajoby budou zahájeny ve čtvrtek 7.9.2023 v 8.30 hodin.

Pořad obhajob státních závěrečných zkoušek a diplomových prací na KKY v akademickém roce 2022/2023

Bakalářské a diplomové práce

Informace o BP a DP naleznete na stránce diplomové a bakalářské práce.

Termíny odevzdání BP a DP naleznete na stránce diplomové a bakalářské práce.

Státní závěrečná zkouška (SZZ)

Bakalářské studium

Studium je řádně ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce (BP). Kromě obhajoby BP obsahuje SZZ rozpravu o bakalářské práci. Tématické okruhy otázek k BZ reflektují povinné a specializační předměty absolvované v závěru bakalářského studia.

Navazující magisterské studium AVIN – obor Kybernetika a řídicí technika

Akademický rok 2022/2023 

Studium je řádně ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je obhajoba diplomové práce (DP). Kromě obhajoby DP obsahuje SZZ povinnou a volitelnou část

 • Povinná část SZZ obsahuje zkoušku z předmětu státní zkoušky Teorie řízení (TŘSZ), která je určena tématickým okruhem otázek z povinných předmětů 2. etapy studia AŘ, IŘS1,TOD a z předmětu státní zkoušky Aplikovaná kybernetika (AKSZ), která je určena tématickým okruhem otázek z povinných předmětů 2. etapy studia PFV, SUR, ZSI.
 • Volitelná část SZZ– zde si student volí jednu z výběrových státních zkoušek:
  • Automatické řízení (AŘSZ), která je určena výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do oblasti „Automatické řízení“, tj. URM, SYA, NS, MS2, OPS, ISF, ZKA, OA, AS, RLS, PS, IŘS2.
  • Umělá inteligence a biokybernetika (UISZ), která je určena výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do oblasti „Umělá inteligence a biokybernetika“, tj. ARŘ, ZSY, CESA, ZMB, HDS, ZDO, SZPJ, AES, LE, BIO, MPV, DR, AGT.
 • Zkouška je specifikována okruhem otázek tří studentem vybraných povinně volitelných předmětů z příslušné oblasti (specializace). Tento výběr tří předmětů sdělí každý student paní sekretářce při odevzdání DP.

Navazující magisterský program Kybernetika a řídicí technika – specializace Automatické řízení a robotika (AŘR) a Umělá inteligence a automatizace (UIA)      

Akademický rok 2022/2023

Studium je řádně ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZAŘR, SZUIA), jejíž součástí je obhajoba diplomové práce (DPAŘR, DPUIA). Kromě obhajoby diplomové práce obsahuje státní závěrečná zkouška povinnou a volitelnou část.

 • Povin část SZZ obsahuje zkoušku z předmětu Teorie řízení (SZTŘ), která je určena tematickým okruhem otázek z povinných předmětů 2. etapy studia AŘ, IŘS1,TOD a z předmětu Kybernetika a umělá inteligence (SZKUI), která je určena tematickým okruhem otázek z povinných předmětů SUR, ZSI, PFV, NSES.
 • Volitelná SZZ – zde si student volí jednu z výběrových státních zkoušek:
  • Automatické řízení a robotika (SZAŘR), která je určena výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do specializace „Automatické řízení a robotika“, tj. MS2, OA, ISF, OPS, AS, IŘS2, PS, RLS.
  • Umělá inteligence a automatizace (SZUIA), která je určena výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do specializace „Umělá inteligence a automatizace“, tj. ARŘ, OA, HDS, SZPJ, ZDO, BIOM, DR, MPV.
 • Zkouška je specifikována okruhem otázek tří studentem vybraných povinně volitelných předmětů z příslušné oblasti (specializace). Tento výběr tří předmětů sdělí každý student paní sekretářce při odevzdání DP.

 

Průběh obhajob

Průběh obhajob DP a SZZ

Celková délka 120min, z toho 60min příprava na SZZ a 60min před komisí

 • prezentace DP - v Powerpointu nebo ve formátu PDF - by měla obsahovat zejména cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky, závěr a neměla by být delší než 10min
 • obhajoba DP trvá 30min - z toho 10min připadá na prezentaci DP; zbývajících 20min je na posudky a diskuzi k diplomové práci
 • SZZ trvá 30min - zhruba 10min na každý předmět

Průběh obhajob BP a SZZ

Celková délka 40min

 • prezentace BP - v Powerpointu nebo ve formátu PDF - by měla obsahovat zejména cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky, závěr a neměla by být delší než 10min
 • obhajoba BP trvá 20 min - z toho 10 min. připadá na prezentaci BP a 10 min. je na posudky a vyjádření se k nim
 • zbývajících 20min diskuze k bakalářské práci a širší rozprava (bez předchozí přípravy)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Navazující magisterské studium AVIN – obor Kybernetika a řídicí technika

Otázky - Kybernetika a řídicí technika

akademický rok: 2022/2023
Povinná část TŘSZ (Teorie řízení) pdf
AKSZ (Aplikovaná kybernetika) pdf
Volitelná část AŘSZ (Automatické řízení) pdf
UISZ (Umělá inteligence a biokybernetika) pdf


Navazující magisterský program Kybernetika a řídicí technika – specializace Automatické řízení a robotika (AŘR) a Umělá inteligence a automatizace (UIA)

Otázky - Kybernetika a řídicí technika

akademický rok: 2022/2023
Povinná část SZTŘ (Teorie řízení) pdf
SZKUI (Kybernetika a umělá inteligence) pdf
Volitelná část SZAŘR (Automatické řízení a robotika) pdf
SZUIA (Umělá inteligence a automatizace) pdf


text to speech