Přejít na obsah

Zakončení studia

Pořad obhajob

Katedra kybernetiky oznamuje, že obhajoby státních závěrečných zkoušek a bakalářských prací se konají dne 26. srpna 2021 na ZČU v Plzni, Technická 8. Obhajoby budou zahájeny ve čtvrtek 26.8.2021 v 8.00 hodin.

Pořad obhajob státních závěrečných zkoušek a bakalářských prací na KKY v akademickém roce 2020/2021

Bakalářské a diplomové práce

Informace o BP a DP naleznete na stráce diplomové a bakalářské práce.

Termíny odevzdání BP a DP naleznete na stráce diplomové a bakalářské práce.

Státní závěrečná zkouška (SZZ)

Bakalářské studium

Studium je řádně ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce (BP). Kromě obhajoby BP obsahuje SZZ rozpravu o bakalářské práci. Tématické okruhy otázek k BZ reflektují povinné a specializační předměty absolvované v závěru bakalářského studia.

Navazující magisterské studium AVIN – obor Kybernetika a řídicí technika

Akademický rok 2020/2021 

Studium je řádně ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je obhajoba diplomové práce (DP). Kromě obhajoby DP obsahuje SZZ povinnou a volitelnou část

 • Povinná část SZZ obsahuje zkoušku z předmětu státní zkoušky Teorie řízení (TŘSZ), která je určena tématickým okruhem otázek z povinných předmětů 2. etapy studia AŘ, IŘS1,TOD a z předmětu státní zkoušky Aplikovaná kybernetika (AKSZ), která je určena tématickým okruhem otázek z povinných předmětů 2. etapy studia PFV, SUR, ZSI.
 • Volitelná část SZZ– zde si student volí jednu z výběrových státních zkoušek:
  • Automatické řízení (AŘSZ), která je určena výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do oblasti „Automatické řízení“, tj. URM, SYA, NS, MS2, OPS, ISF, ZKA, OA, AS, RLS, PS, IŘS2.
  • Umělá inteligence a biokybernetika (UISZ), která je určena výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do oblasti „Umělá inteligence a biokybernetika“, tj. ARŘ, ZSY, CESA, ZMB, HDS, ZDO, SZPJ, AES, LE, BIO, MPV, DR, AGT.
 • Zkouška je specifikována okruhem otázek tří studentem vybraných povinně volitelných předmětů z příslušné oblasti (specializace). Tento výběr tří předmětů sdělí každý student paní sekretářce při odevzdání DP.

 

Navazující magisterské studium ININ – obor Řídicí a rozhodovací systémy

Studium je řádně ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je obhajoba diplomové práce (DP). Kromě obhajoby DP obsahuje SZZ povinnou a volitelnou část.

 • Povinná část SZZ obsahuje zkoušku z předmětu státní zkoušky Rozhodovací systémy (ROSZ), která je určena tematickým okruhem otázek ze dvou povinných předmětů 2. etapy studia KKY/SUR, KKY/ZSI a z předmětu státní zkoušky Řídicí systémy (ŘISZ), která je určena tematickým okruhem otázek ze dvou povinných předmětů druhé etapy studia KKY/AŘ, KKY/TOD.
 • Volitelná část SZZ obsahuje zkoušku z předmětu státní zkoušky Řídicí a rozhodovací systémy (ŘRSZ) je určena tematickým okruhem otázek z libovolných tří povinně volitelných předmětů 2. etapy studia. Výběr si provádí student.
 • Zkouška je specifikována okruhem otázek tří studentem vybraných předmětů, představujících prerekvizity příslušné specializace. Tento výběr tří předmětů sdělí každý student paní sekretářce při odevzdání DP.

 

Průběh obhajob

Průběh obhajob DP a SZZ

Celková délka 120min, z toho 60min příprava na SZZ a 60min před komisí

 • prezentace DP - v Powerpointu nebo ve formátu PDF - by měla obsahovat zejména cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky, závěr a neměla by být delší než 10min
 • obhajoba DP trvá 30min - z toho 10min připadá na prezentaci DP; zbývajících 20min je na posudky a diskuzi k diplomové práci
 • SZZ trvá 30min - zhruba 10min na každý předmět

Průběh obhajob BP a SZZ

Celková délka 40min

 • prezentace BP - v Powerpointu nebo ve formátu PDF - by měla obsahovat zejména cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky, závěr a neměla by být delší než 10min
 • obhajoba BP trvá 20 min - z toho 10 min. připadá na prezentaci BP a 10 min. je na posudky a vyjádření se k nim
 • zbývajících 20min diskuze k bakalářské práci a širší rozprava (bez předchozí přípravy)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky - Kybernetika a řídicí technika

akademický rok: 2020/2021
Povinná část TŘSZ (Teorie řízení) pdf
AKSZ (Aplikovaná kybernetika) pdf
Volitelná část AŘSZ (Automatické řízení) pdf
UISZ (Umělá inteligence a biokybernetika) pdf

Otázky - Řídicí a rozhodovací systémy

akademický rok: 2019/2020
Povinná část ROSZ (Rozhodovací systémy) pdf
ŘISZ (Řídicí systémy) pdf
Volitelná část ŘRSZ (Řídicí a rozhodovací systémy) pdf


text to speech