Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Grůber M. : Syntéza expresivní řeči s využitím dialogových aktů k popisu expresivity . Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, 2013.

Další informace


theses

Abstrakt

Tato disertační práce se zabývá syntézou expresivní řeči v dialogu, kdy pro popis expresivity jsou použity dialogové akty - diskrétní expresivní kategorie. Cílem práce je vytvořit postup pro vývoj syntézy expresivní řeči metodou dynamického výběru jednotek pro dialogový systém v oblasti rozhovorů mezi člověkem (seniorem) a počítačem na dané téma osobních fotografií ze~života. Tohoto cíle je dosaženo modifikací současných algoritmů používaných pro syntézu neutrální řeči. Základem je vytvoření expresivního řečového korpusu anotovaného pomocí nadefinovaných dialogových aktů. Zkoumání anotací tohoto korpusu a analýza expresivních řečových dat z hlediska různých akustických parametrů potom poskytují informace, jak od sebe odlišit řečové jednotky označené různými dialogovými akty. Toho je následně využito právě při výběru řečových jednotek z inventáře v průběhu syntézy řeči. Ačkoliv je práce zaměřena na konkrétní oblast dialogového systému, klade si za cíl popsat postup vývoje syntézy expresivní řeči pro dialog obecněji. Popsaný postup by tak mohl být využit i v podobných systémech zaměřených na jiná témata, kde by byly definovány jiné expresivní kategorie, případně by byl použit i jiný popis expresivity. V takovém případě by však zřejmě musel být postup přizpůsoben zvolenému popisu. Vyhodnocení dosažených výsledků je pak realizováno prostřednictvím poslechových testů, kdy posluchači hodnotí dva základní aspekty syntetické expresivní řeči: kvalitu a schopnost vyjádřit expresivitu. Vyhodnocení je provedeno jak pro izolované promluvy, tak v rámci dialogu. Z výsledků vyplývá, že syntetická expresivní řeč je hodnocena kladně, přestože její kvalita je ve srovnání se syntézou neutrální řeči o něco horší. Dokáže však na posluchače přenášet expresivitu a zvýšit tak přirozenost syntetické řeči, což bylo jedním z hlavních cílů této práce.

Detail publikace

Název: Syntéza expresivní řeči s využitím dialogových aktů k popisu expresivity
Autor: Grůber M.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 5.12.2012
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Univerzita, škola: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
/ 2015-05-21 12:07:03 /

Klíčová slova

syntéza řeči, expresivní řeč, výběr jendotek, dialogové akty

BibTeX

@PHDTHESIS{GruberM_2013_Syntezaexpresivni,
 author = {Gr\r{u}ber M.},
 title = {Synt\'{e}za expresivn\'{i} \v{r}e\v{c}i s vyu\v{z}it\'{i}m dialogov\'{y}ch akt\r{u} k popisu expresivity},
 year = {2013},
 school = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2013_Syntezaexpresivni},
}