Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Husák, Z. : Modely elektrické zátěže vhodné pro pravděpodobnostní výpočty distribučních sítí . p. 129, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.

Abstrakt

Tato disertační práce se zabývá problematikou modelování elektrické zátěže v distribučních sítích. Modely vycházejí ze stochastického přístupu. Práce uvádí metody výpočtu modelů elektrické zátěže odběratelů v distribučních sítích nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN). U prvně jmenovaného případu jsou uvedeny dva základní způsoby výpočtu modelů, jejichž použití závisí na typu dat vstupujících do výpočtu. Prvním ze způsobů je výpočet modelů elektrické zátěže z dat naměřených u odběratelů. Daty jsou rozuměny naměřené denní průběhy zátěže v měřeném místě. Druhým ze způsobů je výpočet modelů elektrické zátěže z dat, obsahujících průběhy agregované zátěže. Měření probíhá většinou na výstupech distribučních transformátorů. Pozornost je věnována rekurzivním metodám výpočtu, umožňujícím upřesňování modelů elektrické zátěže s přibývajícími nově naměřenými daty.

Abstrakt v češtině

Tato disertační práce se zabývá problematikou modelování elektrické zátěže v distribučních sítích. Modely vycházejí ze stochastického přístupu. Práce uvádí metody výpočtu modelů elektrické zátěže odběratelů v distribučních sítích nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN). U prvně jmenovaného případu jsou uvedeny dva základní způsoby výpočtu modelů, jejichž použití závisí na typu dat vstupujících do výpočtu. Prvním ze způsobů je výpočet modelů elektrické zátěže z dat naměřených u odběratelů. Daty jsou rozuměny naměřené denní průběhy zátěže v měřeném místě. Druhým ze způsobů je výpočet modelů elektrické zátěže z dat, obsahujících průběhy agregované zátěže. Měření probíhá většinou na výstupech distribučních transformátorů. Pozornost je věnována rekurzivním metodám výpočtu, umožňujícím upřesňování modelů elektrické zátěže s přibývajícími nově naměřenými daty.

Detail publikace

Název: Modely elektrické zátěže vhodné pro pravděpodobnostní výpočty distribučních sítí
Autor: Husák, Z.
Název - česky: Modely elektrické zátěže vhodné pro pravděpodobnostní výpočty distribučních sítí
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 8.11.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 129
Místo vydání: Plzeň
Datum: 8.11.2005
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

load model, stochastic model, distribution network, customer, load

Klíčová slova v češtině

zátěžový model, stochastický model, distribuční síť, odběratel, zátěž

BibTeX

@PHDTHESIS{HusakZ_2005_Modelyelektricke,
 author = {Hus\'{a}k, Z.},
 title = {Modely elektrick\'{e} z\'{a}t\v{e}\v{z}e vhodn\'{e} pro pravd\v{e}podobnostn\'{i} v\'{y}po\v{c}ty distribu\v{c}n\'{i}ch s\'{i}t\'{i}},
 year = {2005},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {129},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HusakZ_2005_Modelyelektricke},
}