Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Romportl : Od kultury zpětné vazby ke kybernetice . Teorie vědy, vol. 36 (2), p. 211-232, 2014.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

Paper title: "From Feedback Culture to Cybernetics"; The aim of this article is to analyse in historical context the foundations of contemporary cybernetics and to offer such a definition of cybernetics that corresponds both with cybernetics’ original roots as well as its actual institutionalised research and development form. The article stresses deeply rooted engineering motivation of cybernetics, cybernetical man-machine metaphor, man-machine coupling and cybernetics as a discursive practice. The historical context is focused on the early period of American cybernetics and proto-cybernetics.

Abstrakt v češtině

Cílem článku je v historickém kontextu analyzovat základy, na nichž stojí dnešní vědní obor kybernetika, a nabídnout takovou definici kybernetiky, která by odpovídala jak jejím původním kořenům, tak i aktuální institucionalizované vědeckovýzkumné a vývojové praxi. Článek klade důraz na hluboce zakořeněnou inženýrskou motivaci kybernetiky, kybernetickou metaforu člověk-stroj, na spřažení mezi člověkem a strojem a na kybernetiku jako diskurzivní praktiku. Historický kontext je zaměřen na rané období americké kybernetiky a proto-kybernetiky.

Detail publikace

Název: Od kultury zpětné vazby ke kybernetice
Autor: Jan Romportl
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2014
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Teorie vědy
Číslo vydání: 36 (2)
Strana: 211 - 232
ISSN: 1210-0250
/ 2015-01-08 21:44:38 /

Klíčová slova

cybernetics, history, feedback, man-machine coupling, cyberspeak

Klíčová slova v češtině

kybernetika, historie, zpětná vazba, spřažení člověk-stroj, cyberspeak

BibTeX

@ARTICLE{JanRomportl_2014_Odkulturyzpetne,
 author = {Jan Romportl},
 title = {Od kultury zp\v{e}tn\'{e} vazby ke kybernetice},
 year = {2014},
 journal = {Teorie v\v{e}dy},
 volume = {36 (2)},
 pages = {211-232},
 ISSN = {1210-0250},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2014_Odkulturyzpetne},
}