Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Liška, J. and Janeček, E. : Nonstationary Signals Analysis Using Kalman Filter . Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007, p. 422-425, Technical University, BERG Faculty, Košice, 2007.

Abstrakt

In this paper, a new method for obtaining a time-frequency representation of instantaneous frequency is introduced . A Kalman filter serves for dissociation of signal into modes with well defined instantaneous frequency. A second order resonator model is used as a model of signal components - 'monocomponent functions'. Simultaneously, the Kalman filter estimates the time-varying signal components in a complex form. The initial parameters for Kalman filter are obtained from the estimation of the spectral density through the Burg's algorithm by fitting an auto-regressive prediction model to the signal. To illustrate the performance of the proposed method, example of real application shows the contribution of this method to improve the time-frequency resolution.

Abstrakt v češtině

V tomto příspěvku je představena nová metoda pro získání časo-frekvenční reprezentace okamžité frekvence signálu. Kalmánův filtr je zde použit pro rozklad signálu do módů s dobře definovanou okamžitou frekvencí. Model rezonátoru druhého řádu je použit jako model komponent signálu - "monokomponentních funkcí". Současně je jsou Kalmanovým filtrem odhadovány časově proměnné komponenty signálu v komplexní formě. Počáteční parametry pro Kalmanův filtr jsou získány z odhadu spektrální hustoty pomocí Burgova algoritmu. Pro ilustraci výkonosti metody je uveden příklad reálné aplikace, který ukazuje přínos této metody ke zlepšení časo-frekvenčního rozlišení.

Detail publikace

Název: Nonstationary Signals Analysis Using Kalman Filter
Autor: Liška, J. ; Janeček, E.
Název - česky: Analýza nestacionárních signálů s využitím Kalmanova filtru
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 24.5.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007
Strana: 422 - 425
ISBN: 978-80-8073-805-1
Nakladatel: Technical University, BERG Faculty
Místo vydání: Košice
Datum: 24.5.2007 - 27.5.2007
/ /

Klíčová slova

time-frequency analysis, instantaneous frequency, Kalman filter, state estimation, Hilbert transform

Klíčová slova v češtině

časo-frekvenční analýza, okamžitá frekvence, Kalmanův filtr, odhad stavu, Hilbertova transformace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LiskaJ_2007_NonstationarySignals,
 author = {Li\v{s}ka, J. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Nonstationary Signals Analysis Using Kalman Filter},
 year = {2007},
 publisher = {Technical University, BERG Faculty},
 journal = {Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007},
 address = {Ko\v{s}ice},
 pages = {422-425},
 ISBN = {978-80-8073-805-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJ_2007_NonstationarySignals},
}