Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka Josef V. : Techniky parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků v systémech rozpoznávání řeči . p. 134, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2007.

Abstrakt

Tato dizertační práce se snaží přispět do diskuze k budování optimálního front-end modulu v systémech automatického rozpoznávání řeči.Důraz je kladen na problémy parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků.Nejdříve jsou popsány techniky MFCC a PLP.V práci je prezentován nový přístup pro stanovení optimálního počtu filtrů a koeficientů pro telefonní a vysoce kvalitní řeč.Poté jsou v práci detailně popsány dekorelační techniky a techniky redukce dimenze jako Lineární diskriminační analýza(LDA) a Heterosceadická LDA(HLDA).V práci jsou také popsány transformační techniky založené na Maximálně verohodné lineární transformaci(MLLT) a na metodě Částečně svázaných autokovariančních matic(STC).Všechny tyto techniky jsou popsány jednotným matematickým aparátem.V další části práce jsou pak provedeny experimenty porovnávající vybrané dekorelační techniky.MLLT je aplikováno na různých úrovních shlukování kovariančních matic.V závěru práce je analýza a diskuze získaných výsledků.

Abstrakt v češtině

Tato dizertační práce se snaží přispět do diskuze k budování optimálního front-end modulu v systémech automatického rozpoznávání řeči.Důraz je kladen na problémy parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků.Nejdříve jsou popsány techniky MFCC a PLP.V práci je prezentován nový přístup pro stanovení optimálního počtu filtrů a koeficientů pro telefonní a vysoce kvalitní řeč.Poté jsou v práci detailně popsány dekorelační techniky a techniky redukce dimenze jako Lineární diskriminační analýza(LDA) a Heterosceadická LDA(HLDA).V práci jsou také popsány transformační techniky založené na Maximálně verohodné lineární transformaci(MLLT) a na metodě Částečně svázaných autokovariančních matic(STC).Všechny tyto techniky jsou popsány jednotným matematickým aparátem.V další části práce jsou pak provedeny experimenty porovnávající vybrané dekorelační techniky.MLLT je aplikováno na různých úrovních shlukování kovariančních matic.V závěru práce je analýza a diskuze získaných výsledků.

Detail publikace

Název: Techniky parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků v systémech rozpoznávání řeči
Autor: Psutka Josef V.
Název - česky: Techniky parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků v systémech rozpoznávání řeči
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 14.6.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 134
Místo vydání: Plzeň
Datum: 14.6.2007 - 14.6.2007
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ 2011-06-09 12:59:23 /

Klíčová slova

speech recognition, parameterization, decorrelation, feature extraction

Klíčová slova v češtině

rozpoznávání řeči, parametrizace, dekorelace, redukce příznaků

BibTeX

@PHDTHESIS{PsutkaJosefV_2007_Techniky,
 author = {Psutka Josef V.},
 title = {Techniky parametrizace, dekorelace a redukce dimenze p\v{r}\'{i}znak\r{u} v syst\'{e}mech rozpozn\'{a}v\'{a}n\'{i} \v{r}e\v{c}i},
 year = {2007},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {134},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJosefV_2007_Techniky},
}