Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Žampa, P. and Veselý, K. and Pešek, P. and Steska, P. : Design of optimal controller for discrete plant with static dependencies . WSEAS Transactions on Systems, vol. 9, p. 2886-2891, 2004.

Abstrakt

A new approach to general system theory enables to correctly design an optimal controlling subsystem for a controlled subsystem with a possible use of non-dynamic interactions between some input and output variables. The design of the optimal control system is divided into 2 steps. The first step is to determine a set of admissible structures of the controlling subsystem for a given structure of the controlled subsystem. The second step is to determine an optimal behavior of the discrete stochastic control system. The determination of the set of all admissible controller structures is solved with using the graph theory where graphs present the structures of the controlling and controlled subsystems. The optimal behavior of the control system is given according to the Bellman principle.

Abstrakt v češtině

Nový přístup k teorii systémů umožňuje korektně navrhnout optimální regulátor pro řízený subsystém, který může obsahovat nedynamické vazby mezi některými vstupními a výstupními proměnnými. Návrh optimálního řízení je rozdělen do dvou kroků. Prvním krokem je určit pro danou strukturu řízeného subsystému množinu všech přípustných struktur řídicího subsystému. Druhým krokem je samotné určení optimálního chování diskrétního stochastického systému automatického řízení. Určení množiny všech přípustných struktur regulátoru je řešeno pomocí užití teorie grafů, kdy grafy jsou určeny k popisu struktur řízeného a řídicího subsystému. Samotné optimální chování systému automatického řízení je pak vypočítáno prostřednictvím Bellmanova principu.

Detail publikace

Název: Design of optimal controller for discrete plant with static dependencies
Autor: Žampa, P. ; Veselý, K. ; Pešek, P. ; Steska, P.
Název - česky: Návrh optimálního regulátoru pro diskrétní řízený subsystém, který obsahuje statické závislosti
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: WSEAS Transactions on Systems
Číslo vydání: 9
Strana: 2886 - 2891
ISBN: 1109-2777
/ /

Klíčová slova

Control system, Optimal control, System theory, Graph theory, Bellman principle

Klíčová slova v češtině

Řídící systémy, Optimální řízení, Teorie systémů, Teorie grafů, Bellmanův princip

BibTeX

@ARTICLE{ZampaP_2004_Designofoptimal,
 author = {\v{Z}ampa, P. and Vesel\'{y}, K. and Pe\v{s}ek, P. and Steska, P.},
 title = {Design of optimal controller for discrete plant with static dependencies},
 year = {2004},
 journal = {WSEAS Transactions on Systems},
 volume = {9},
 pages = {2886-2891},
 ISBN = {1109-2777},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZampaP_2004_Designofoptimal},
}