Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zbynek Zajic : Automatická adaptace akustického modelu . ZČU, 2008.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This work is concerned with the automatic speaker adaptation of an acoustic model in the automatic speech recognition system. For the model training, it is necessary to have large amount of data from many speakers. The final model, speaker independent, is then able to recognize speech from any speaker. When speaker’s identity is known, we could lower the error rate by using a model trained on the data from the particular speaker. Such a model is called speaker dependent model. The main problem with the construction of speaker dependent model is the need for large database of utterances from one speaker. This problem is often non-solvable in real conditions, however, it can be overcome by adaptation techniques. The model is adapted on the specific speaker as well as on acoustic conditions (e.g. additive noise, channel distortion) in the test utterance. The aim of this work is to discuss the methods for adaptation and the procedures of adaptation training. Some of these methods were tested and the experiments shown, that adaptation has a significant benefit for automatic speech recognition systems.

Abstrakt v češtině

Tato pr´ace se zab´yv´a problematikou automatick´e adaptace akustick´eho modelu na aktu´aln´ı testovac´ı data od konkr´etn´ıho ˇreˇcn´ıka. Pro natr´enov´an´ı modelu je potˇreba velk´eho mnoˇzstv´ı dat, kter´e je z praktick´eho hlediska nemoˇzn´e z´ıskat od jednoho ˇreˇcn´ıka. ˇ Reˇsen´ım je konstrukce akustick´eho modelu na datech od v´ıce ˇreˇcn´ık°u, vznik´a pak na ˇreˇcn´ıku nez´avisl´y model, kter´y je schopn´y rozpoznat data od kter´ehokoliv uˇzivatele. Pokud je vˇsak c´ılov´y ˇreˇcn´ık zn´am, lze sn´ıˇzit chybovost rozpozn´av´an´ı uˇzit´ım modelu natr ´enovan´eho na jeho datech. Obvykle je vˇsak v praxi nemoˇzn´e z´ıskat dostateˇcn´e mnoˇzstv´ı potˇrebn´ych dat, proto byly navrˇzeny adaptaˇcn´ı metody, kter´e maj´ı za ´ukol normalizovat testovac´ı data nebo posunout parametry akustick´eho modelu smˇerem k testovac´ım dat°um. Z´aroveˇn s ˇreˇcn´ıkem jsou adaptov´any i akustick´e podm´ınky pˇri nahr´avan´ı, jako jsou typick´e ruchy prostˇred´ı, pouˇzit´e nahr´avac´ı zaˇr´ızen´ı atd. Pr´ace si klade za c´ıl vysvˇetlit principy pouˇz´ıvan´ych adaptaˇcn´ıch metod a postupy adapta ˇcn´ıho tr´enov´an´ı. Proveden´e experimenty dokazuj´ı ´uˇcinnost vybran´ych metod a jejich moˇzn´e kombinace.

Detail publikace

Název: Automatická adaptace akustického modelu
Autor: Zbynek Zajic
Název - česky: Automatická adaptace akustického modelu
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2008
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Univerzita, škola: ZČU
/ 2011-02-03 13:11:20 /

Klíčová slova

adaptation, MAP, MLLR, fMLLR, SAT

Klíčová slova v češtině

adaptace, MAP, MLLR, fMLLR, SAT

BibTeX

@MISC{ZbynekZajic_2008_Automatickaadaptace,
 author = {Zbynek Zajic},
 title = {Automatick\'{a} adaptace akustick\'{e}ho modelu},
 year = {2008},
 school = {Z\v{C}U},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZbynekZajic_2008_Automatickaadaptace},
}