Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zdeněk Krňoul and Miloš Železný : A Development of Czech Talking Head . Proceedings of ICSPL 2008, p. 2326-2329, 2008.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper presents a research on the Czech talking head system. It gives an overview of methods used for visual speech animation, parameterization of a human face and a tongue, necessary data sources and a synthesis method. A 3D animation model is used for a pseudo-muscular animation schema to create such animation of visual speech which is usable for a lipreading. An extension of animation schema is presented to reach more precise deformations mainly in a lip area. Furthermore, a problem of forming articulatory trajectories is formulated to solve labial coarticulation effects. It is used for the synthesis method based on a selection of articulatory targets and interpolation technique.

Abstrakt v češtině

Tento článek představuje výzkum na systému české mluvící hlavy. podává přehled metod použitých pro vizuální animaci řeči, parametrizaci lidské tváře a jazyka, potřebné zdroje dat a metodu syntézy. Trojrozměrný animační model je použit pro pseudo-svalové animační schéma pro vytvoření takové animace vizuální řeči, která je vhodná pro odezírání ze rtů. Prezentováno je také rozšíření animačního schématu pro dosažení přesnějších deformací především v oblasti rtů. Dále je formulován problém tvoření artikulqačních trajektorií pro vyřešení retních koartikulačních efektů. Je použit pro metodu syntézy založenou na výběru artikulačních cílů a interpolační technice.

Detail publikace

Název: A Development of Czech Talking Head
Autor: Zdeněk Krňoul ; Miloš Železný
Název - česky: Vývoj české mluvicí hlavy
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 14.10.2008
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název knihy: Proceedings of ICSPL 2008
Strana: 2326 - 2329
ISSN: 1990-9772
2008-10-14 09:36:37 / 2012-05-25 14:09:55 /

Klíčová slova

synthesis of visual speech, talking head, facial animation

Klíčová slova v češtině

syntéza vizuální řeči, mluvící hlava, animace tváře

BibTeX

@ARTICLE{ZdenekKrnoul_2008_ADevelopmentof,
 author = {Zden\v{e}k Kr\v{n}oul and Milo\v{s} \v{Z}elezn\'{y}},
 title = {A Development of Czech Talking Head},
 year = {2008},
 pages = {2326-2329},
 booktitle = {Proceedings of ICSPL 2008},
 ISSN = {1990-9772},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZdenekKrnoul_2008_ADevelopmentof},
}