Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zdeněk Krňoul : New features in synthesis of sign language addressing non-manual component . 4th Workshop on Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies, ELRA, 2010.

PDF ke stažení

PDF presentation poster

Abstrakt

A sign language synthesis system converts previously noted signs into the computer animation. The animation is created using a specially designed 3D model of the human figure and algorithms transferring the sign to movements of the model. In principle the sign language contains both the non-manual component (shape and movement of hands) and the non-manual component (facial movements, etc.). Notation of the non-manual component was not yet sufficiently explored in terms of an automatic conversion to the animation. In the article we describe both notation methodology of the non-manual component and technical aspects for conversion of symbols to movements of the animation model. In addition an appropriate animation method for the 3D shape of face is assumed. The result is an extended notation supplementing notation of the manual component with the non-manual component. The extended notation preserves the feasibility of an automatic conversion and keeps the original level of generality. In connection with the methodology we present the notations of the basic types of non-manual components of the Czech sign language.

Abstrakt v češtině

Systém syntézy znakové řeči převádí předem zapsané znaky do počítačové animace. Tato animace je vytvořena za pomoci speciálně navrženého 3D modelu lidské postavy a algoritmů převádějící zápis znaků do pohybů modelu. Z principu znaková řeč obsahuje jak nemanuální složkou (tvar a pohyb rukou) tak i ne-manuální složku (pohyby tváře, aj.). Zápis znaků pro nemanuální složku znakové řeči není stále dostatečně prozkoumán z hlediska automatického převodu. V článku my popisujeme oboje metodiku notace nemanuální složky znakového jazyka a technické aspekty kladené pro převod symbolů do pohybů modelu. Dále uvádíme vhodný postup pro výpočet 3D tvaru tváře. Výsledkem je detailní návod jak doplnit stávající zápis manuální složky v notačního systému Hamnosys o nemanuální složku. Rozšířený zápis zachovává možnost automatického převodu takto zapsaných znaků do 3D animace, avšak zůstává dostatečně obecný. Podle metodiky zápisu jsou uvedeny prezentovány přepisy základních typů nemanuální složky českého znakového jazyka.

Detail publikace

Název: New features in synthesis of sign language addressing non-manual component
Autor: Zdeněk Krňoul
Název - česky: New features in synthesis of sign language addressing non-manual component
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 22.5.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: 4th Workshop on Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies
Nakladatel: ELRA
/ 2012-05-25 11:02:49 /

Klíčová slova

non=manual component, sign language, 3D animation, HamNoSys

Klíčová slova v češtině

nemanuálni složka, znakový jazyka, 3D animace, HamNoSys

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZdenekKrnoul_2010_Newfeaturesin,
 author = {Zden\v{e}k Kr\v{n}oul},
 title = {New features in synthesis of sign language addressing non-manual component},
 year = {2010},
 publisher = {ELRA},
 booktitle = {4th Workshop on Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZdenekKrnoul_2010_Newfeaturesin},
}