Přejít na obsah

Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je tvorba aplikace schopné z dat typizovaných dárců nalézt shodného dárce v Českém národním registru dárců dřeně (ČNRDD) pro českého pacienta a to s primárním zaměřením na časovou složku procesu vyhledávání, neboť čas, tj. rychlost identifikace kompatibilního dárce a neprodlené provedení nepříbuzenské transplantace, je pro optimální výsledek transplantace jedním z klíčových faktorů.

Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně je založen především na znalostech problematiky HLA systému, transplantačního procesu a na znalostech v kybernetické oblasti (především analytické) a v oblasti informačních technologií. K dosažení co největšího úspěchu při transplantaci je nutné co nejvíce urychlit proces výběru dárce (vyhledávání, výběr expertem apod.), zjednodušit komunikaci mezi příslušnými centry, usnadnit výběr dárce odborníkovi a zachovat co největší bezpečnost v celém procesu vyhledávání.

Stěžejními činnostmi v rámci projektu jsou:

  • Vývoj pokročilých metod vyhledávání dárců využívající dynamicky se rozvíjející znalosti DNA
  • Analýzy genetické diverzity a alelických skupin v datech ČNRDD (výskyt řídkých a neběžných alel a antigenů, požadavek: cílení na geografické rozložení populace v ČR)
  • Odstranění IT limitací registru (národní, mezinárodní)
  • Zajištění udržování a dohledatelnost záznamů o dobrovolných dárcích (i pacientech) a zajištění důvěrnosti informací 
  • Zajištění funkčnosti klíčových složek hardwaru registru, softwaru a síťové architektury i externích připojení, zálohování všech systémů a dat, včetně validace


Pozn.: V ČR se hledáním dárců zabývají dva registry, konkrétně Český registr dárců krvetvorných buněk a ČNRDD. ČNRDD je v současné době největším registrem dárců dřeně ve střední a východní Evropě a umožňuje ročně kolem 100 nepříbuzenských transplantací.

motivace

  • ušetření a zkvalitnění lidských životů (důležitost času)
  • vylepšení metod vyhledávání dárce
  • přiblížení systému v českém registru propracovanějším systémům v zahraničí (ZKRD, NMDP, obdobně řeší i např. Čína, Nizozemí…)


bioze


bioze

Spolupráce

Fakulta aplikovaných věd ZČU ve spolupráci s Centrem informatizace a výpočetní techniky je v úzkém kontaktu s Hematologicko-onkologickým oddělením Fakultní Nemocnice v Plzni, s Nadací pro transplantace kostní dřeně a Českým národním registrem dárců dřeně, pro který je tato IT technologie vyvýjena.


biozebioze bioze

Financování

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Technologické agentury Česke republiky a grantu Nadace pro transplantace kostní dřeně v rámci projektu TA01010342.text to speech