Přejít na obsah

Diplomové a bakalářské práce

Informace pro studenty zakončující studium v aktuálním akademickém roce 2022/2023

Pořad obhajob

 • Pořad obhajob státních závěrečných zkoušek a diplomových prací na KKY je na stránce Zakončení studia.
 • Pořad obhajob státních závěrečných zkoušek a bakalářských prací na KKY je na stránce Zakončení studia.

Termín odevzdání BP/DP

Upozornění studentům 2. ročníku navazujícího magisterského studia a studentům 3. ročníku bakalářského studia - termín odevzdání je stanoven Rozhodnutím děkana č. 16D/2022, viz pdf

INFORMACE PRO STUDENTY ZAKONČUJÍCÍ STUDIUM V následujícím AKADEMICKÉM ROCE 2023/2024

Témata bakalářských (BP) a diplomových (DP) prací

 • Témata BP a DP jsou dostupné na stránce Témata studentských prací
 • Upozornění studentům 2. ročníku bakalářských studijních oborů, kteří chtějí v akademickém roce 2023/2024 ukončit své studium obhajobou bakalářské práce (BP) a složením státní závěrečné zkoušky (SZZ) pdf
 • Upozornění studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijních oborů Kybernetika a řídicí technika (KŘT) a Řídicí a rozhodovací systémy (ŘRS), kteří chtějí v akademickém roce 2023/2024 ukončit své studium obhajobou diplomové práce (DP) a složením státní závěrečné zkoušky (SZZ) pdf

informace týkající se vypracování DP/BP a zakončení studia

Pokyny k vypracování a odevzdání DP/BP

 • Před odevzdáním DP/BP student na www adrese portal.zcu.cz (→ moje studium → kvalifikační práce) vyplní formulář DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ O KVALIFIKAČNÍ PRÁCI. U jednotlivých polí formuláře je uvedena nápověda, některé údaje se vyplňují v anglickém jazyce. Student nahraje elektronickou verzi do IS/STAG.
  Práce musí být v tomto formuláři též nahrána v elektronické verzi jako jeden soubor ve formátu pdf.
 • Desky BP/DP vytvořte podle vzoru: Vzor desek pro BP/DP
 • První strana originálu DP/BP je originál zadání DP/BP podepsaný děkanem fakulty.
 • Na 2. stranu své DP/BP uvede student "prohlášení" podle předepsaného vzoru a případné poděkování. (Příloha č.1 - Prohlášení studenta)
 • Na další stranu své DP/BP uvede student v ČJ a AJ anotaci své práce a klíčová slova (max. 10 + 3 řádky)
 • Při zpracování své DP/BP respektujte ustálené formy zpracování: formulace problému, současný stav řešené problematiky, navržený způsob řešení, prezentace a zhodnocení výsledků, seznam literatury.
 • Zřetelně odlište vlastní přínos od převzatých výsledků s využitím citace použité literatury.
 • Ve stanoveném termínu pro odevzdání DP/BP odevzdá student sekretářce KKY 2 výtisky DP/BP. Jeden výtisk (originál) v PEVNÉ VAZBĚ a druhý výtisk (kopii) např. ve vazbě kroužkové. Originál a kopii si student po obhajobě BP/DP vyzvedne u sekretářky katedry.
 • Pokud student nesplní požadavky stanovené tímto pokynem, nebude připuštěn k obhajobě DP/BP.
 • Při obhajobě se studentům doporučuje prezentace v Power Pointu.
 • Na obhajobu a státní zkoušku se studenti nepřihlašují – katedra zveřejní v potřebném předstihu datum konání státní zkoušky i s časovým harmonogramem.

Zakončení studia

Informace o zakončení studia naleznete na stráce zakončení studia.text to speech