Skip to content

Detail of publication

Citation

Fetter, M. and Hajšman, V. and Voráč, P. : Analytický model systému pro podporu rozhodování v oblasti optimalizace údržby parních turbín a souvisejících zařízení elektrárenských strojoven . Západočeská univerzita v Plzni, 2011.

Abstract

Analytický model systému pro podporu rozhodování v oblasti optimalizace údržby (DSS) popisuje jednotně a integrovaně celou problémovou oblast od zajištění a uložení relevantních vstupních dat, přes jejich předzpracování, realizaci simulačních a optimalizačních experimentů až po vyhodnocení a vizualizaci výstupů. Navržený model zohledňuje požadované funkcionality a specifikuje datové zdroje a toky nutné k jejich zajištění, přičemž není vázán stávajícími dostupnými zdroji dat. Vychází nejen z možností využití komerčního softwarového nástroje AWB-AVSim+ a AWB-RCMCost, ale předpokládá i vlastní prototypové řešení především v oblasti sběru a předzpracování vstupních dat a v oblasti vizualizace výsledků. Pro vytvoření analytického modelu systému byly využity metody strukturované analýzy a softwarová podpora ve formě CASE systému case/4/0.

Detail of publication

Title: Analytický model systému pro podporu rozhodování v oblasti optimalizace údržby parních turbín a souvisejících zařízení elektrárenských strojoven
Author: Fetter, M. ; Hajšman, V. ; Voráč, P.
Language: Czech
Date of publication: 30 Dec 2011
Year: 2011
Type of publication: Research reports
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
/ 2013-07-11 10:22:09 /

Keywords

case systém, analytický model systému, funkční struktura, datová struktura, informační toky, ERA modely

BibTeX

@MISC{FetterM_2011_Analytickymodel,
 author = {Fetter, M. and Haj\v{s}man, V. and Vor\'{a}\v{c}, P.},
 title = {Analytick\'{y} model syst\'{e}mu pro podporu rozhodov\'{a}n\'{i} v oblasti optimalizace \'{u}dr\v{z}by parn\'{i}ch turb\'{i}n a souvisej\'{i}c\'{i}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} elektr\'{a}rensk\'{y}ch strojoven},
 year = {2011},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 note = {95 stran},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FetterM_2011_Analytickymodel},
}