Skip to content

Detail of publication

Citation

Husák, Z. : Modely elektrické zátěže vhodné pro pravděpodobnostní výpočty distribučních sítí . p. 129, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.

Abstract

Tato disertační práce se zabývá problematikou modelování elektrické zátěže v distribučních sítích. Modely vycházejí ze stochastického přístupu. Práce uvádí metody výpočtu modelů elektrické zátěže odběratelů v distribučních sítích nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN). U prvně jmenovaného případu jsou uvedeny dva základní způsoby výpočtu modelů, jejichž použití závisí na typu dat vstupujících do výpočtu. Prvním ze způsobů je výpočet modelů elektrické zátěže z dat naměřených u odběratelů. Daty jsou rozuměny naměřené denní průběhy zátěže v měřeném místě. Druhým ze způsobů je výpočet modelů elektrické zátěže z dat, obsahujících průběhy agregované zátěže. Měření probíhá většinou na výstupech distribučních transformátorů. Pozornost je věnována rekurzivním metodám výpočtu, umožňujícím upřesňování modelů elektrické zátěže s přibývajícími nově naměřenými daty.

Detail of publication

Title: Modely elektrické zátěže vhodné pro pravděpodobnostní výpočty distribučních sítí
Author: Husák, Z.
Language: Czech
Date of publication: 8 Nov 2005
Year: 2005
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 129
Address: Plzeň
Date: 8 Nov 2005
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

load model, stochastic model, distribution network, customer, load

BibTeX

@PHDTHESIS{HusakZ_2005_Modelyelektricke,
 author = {Hus\'{a}k, Z.},
 title = {Modely elektrick\'{e} z\'{a}t\v{e}\v{z}e vhodn\'{e} pro pravd\v{e}podobnostn\'{i} v\'{y}po\v{c}ty distribu\v{c}n\'{i}ch s\'{i}t\'{i}},
 year = {2005},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {129},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HusakZ_2005_Modelyelektricke},
}