Skip to content

Detail of publication

Citation

Psutka Josef V. : Techniky parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků v systémech rozpoznávání řeči . p. 134, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2007.

Abstract

Tato dizertační práce se snaží přispět do diskuze k budování optimálního front-end modulu v systémech automatického rozpoznávání řeči.Důraz je kladen na problémy parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků.Nejdříve jsou popsány techniky MFCC a PLP.V práci je prezentován nový přístup pro stanovení optimálního počtu filtrů a koeficientů pro telefonní a vysoce kvalitní řeč.Poté jsou v práci detailně popsány dekorelační techniky a techniky redukce dimenze jako Lineární diskriminační analýza(LDA) a Heterosceadická LDA(HLDA).V práci jsou také popsány transformační techniky založené na Maximálně verohodné lineární transformaci(MLLT) a na metodě Částečně svázaných autokovariančních matic(STC).Všechny tyto techniky jsou popsány jednotným matematickým aparátem.V další části práce jsou pak provedeny experimenty porovnávající vybrané dekorelační techniky.MLLT je aplikováno na různých úrovních shlukování kovariančních matic.V závěru práce je analýza a diskuze získaných výsledků.

Detail of publication

Title: Techniky parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků v systémech rozpoznávání řeči
Author: Psutka Josef V.
Language: Czech
Date of publication: 14 Jun 2007
Year: 2007
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 134
Address: Plzeň
Date: 14 Jun 2007 - 14 Jun 2007
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ 2011-06-09 12:59:23 /

Keywords

speech recognition, parameterization, decorrelation, feature extraction

BibTeX

@PHDTHESIS{PsutkaJosefV_2007_Techniky,
 author = {Psutka Josef V.},
 title = {Techniky parametrizace, dekorelace a redukce dimenze p\v{r}\'{i}znak\r{u} v syst\'{e}mech rozpozn\'{a}v\'{a}n\'{i} \v{r}e\v{c}i},
 year = {2007},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {134},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJosefV_2007_Techniky},
}