Skip to content

Detail of publication

Citation

Šimandl, M. and Punčochář, I. and Král, L. : Obecný problém řízení a aktivní detekce změn v diskrétních dynamických systémech . p. 56, Západočeská univerzita , Plzeň, 2007.

Abstract

Výzkumná zpráva se zabývá aktivní detekcí změn v dynamických stochastických systémech. Hlavní pozornost je věnována nalezení kompaktní formulace a obecného řešení této úlohy. Problém nalezení aktivního detektoru je formulován jako optimalizační problém a řešen pomocí Bellmanova principu optimality, který vede na zpětnou rekurzivní rovnici. V rámci obecné formulace jsou specifikovány tři speciální případy společně s příslušnými obecnými řešeními. V další části výzkumné zprávy je řešena úloha návrhu optimálního aktivního detektoru pro stochastické systémy, které lze popsat s využitím vícemodelového přístupu. V rámci této části je uvedena problematika odhadu stavu pro zvolený speciální stochatický systém a možnosti aproximačního řešení zpětné rekurzivní rovnice. Závěrem je provedena analýza zlepšení kvality detekce při využití aktivního detektoru pro jednoduchý skalární systém popsaný dvěma modely. V poslední části práce je navržený přístup demonstrován na několika ilustračních příkladech.

Detail of publication

Title: Obecný problém řízení a aktivní detekce změn v diskrétních dynamických systémech
Author: Šimandl, M. ; Punčochář, I. ; Král, L.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2007
Year: 2007
Type of publication: Research reports
Page: 56
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
/ /

Keywords

active change detection, optimal control, dual control, optimal experiment design

BibTeX

@MISC{SimandlM_2007_Obecnyproblem,
 author = {\v{S}imandl, M. and Pun\v{c}och\'{a}\v{r}, I. and Kr\'{a}l, L.},
 title = {Obecn\'{y} probl\'{e}m \v{r}\'{i}zen\'{i}  a aktivn\'{i} detekce zm\v{e}n v diskr\'{e}tn\'{i}ch dynamick\'{y}ch syst\'{e}mech},
 year = {2007},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita },
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {56},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2007_Obecnyproblem},
}