Skip to content

Detail of publication

Citation

Švácha, J. : Nelineární odhad stavu spojitých stochastických systémů s diskrétním měřením . p. 112, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2006.

Abstract

Disertační práce se zabývá úlohou odhadu stavu nelineárních spojitých stochastických systémů s diskrétním měřením. Věnuje exaktnímu i aproximačnímu řešení pro uvažovanou úlohu odhadu stavu. Nejprve je pro syntézu filtru použita aproximace pomocí směsi gaussovských rozložení. Tato aproximace má vyhovující analytické vlastnosti a postupně jsou na jejím základě navrženy tři nelineární filtry. Pozornost je dále věnována návrhu estimačních algoritmů založených na možnosti použití sekvenčních metod Monte Carlo a metody bodových mas. Dalším přístupem při hledání aproximačního řešení úlohy filtrace je nalezení vhodného numerického řešení Fokker-Planckovy rovnice a začlenění takového postupu do estimačního algoritmu. Nově navržený filtr je založený na separačním přístupu k numerickému řešení Fokker-Planckovy rovnice. Součástí disertační práce je též návrh nelineárního filtračního toolboxu pro uvažovanou úlohu odhadu stavu.

Detail of publication

Title: Nelineární odhad stavu spojitých stochastických systémů s diskrétním měřením
Author: Švácha, J.
Language: Czech
Date of publication: 4 May 2006
Year: 2006
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 112
Address: Plzeň
Date: 4 May 2006 - 4 May 2006
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

state estimation, continuous stochastic systems with discrete measurement, sequential Monte Carlo method, point-mass method, Fokker-Planck equation

BibTeX

@PHDTHESIS{SvachaJ_2006_Nelinearniodhad,
 author = {\v{S}v\'{a}cha, J.},
 title = {Neline\'{a}rn\'{i} odhad stavu spojit\'{y}ch stochastick\'{y}ch syst\'{e}m\r{u} s diskr\'{e}tn\'{i}m m\v{e}\v{r}en\'{i}m},
 year = {2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {112},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SvachaJ_2006_Nelinearniodhad},
}