Kvalifikační práce a závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Pořad obhajob

Informace k závěrečným pracím

Na této stránce najdete informace pro studenty týkající se zadání, vypracování a odevzdání závěrečné práce.

INFORMACE PRO STUDENTY ZAKONČUJÍCÍ STUDIUM V AKTUÁLNÍM AKADEMICKÉM ROCE 2023/2024

Upozornění studentům 2. ročníku navazujícího magisterského studia a studentům 3. ročníku bakalářského studia - termín odevzdání je stanoven Rozhodnutím děkana č. 14D/2023, viz pdf

Studenti, kteří neodevzdají svoji kvalifikační práci (BP/DP)  ve druhém  (srpnovém) termínu si musejí požádat na sekretariátu katedry o odložení odevzdání své kvalifikační práce do termínu 19.5.2025. Obhajobu své práce vykonají v AR 2024/25.

Studentům, kteří o odklad odevzdání své kvalifikační práce nepožádají, bude studium ukončeno.

INFORMACE PRO STUDENTY ZAKONČUJÍCÍ STUDIUM V NÁSLEDUJÍCÍM AKADEMICKÉM ROCE 2024/2025

 • Témata BP a DP jsou dostupné na stránce aktuální seznam nabízených prací
 • Upozornění studentům 2. ročníku bakalářských studijních oborů, kteří chtějí v akademickém roce 2024/2025 ukončit své studium obhajobou bakalářské práce (BP) a složením státní závěrečné zkoušky (SZZ) pdf
 • Upozornění studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijních oborů Kybernetika a řídicí technika (KŘT) a Řídicí a rozhodovací systémy (ŘRS), kteří chtějí v akademickém roce 2024/2025 ukončit své studium obhajobou diplomové práce (DP) a složením státní závěrečné zkoušky (SZZ) pdf

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ A ODEVZDÁNÍ DP/BP

 • Před odevzdáním DP/BP student na www adrese portal.zcu.cz (→ moje studium → kvalifikační práce) vyplní formulář DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ O KVALIFIKAČNÍ PRÁCI. U jednotlivých polí formuláře je uvedena nápověda, některé údaje se vyplňují v anglickém jazyce. Student nahraje elektronickou verzi do IS/STAG.
  Práce musí být v tomto formuláři též nahrána v elektronické verzi jako jeden soubor ve formátu pdf.
 • Desky BP/DP vytvořte podle vzoru: Vzor desek pro BP/DP
 • První strana originálu DP/BP je originál zadání DP/BP podepsaný děkanem fakulty.
 • Na 2. stranu své DP/BP uvede student "prohlášení" podle předepsaného vzoru a případné poděkování. (Příloha č.1 - Prohlášení studenta)
 • Na další stranu své DP/BP uvede student v ČJ a AJ anotaci své práce a klíčová slova (max. 10 + 3 řádky)
 • Při zpracování své DP/BP respektujte ustálené formy zpracování: formulace problému, současný stav řešené problematiky, navržený způsob řešení, prezentace a zhodnocení výsledků, seznam literatury.
 • Zřetelně odlište vlastní přínos od převzatých výsledků s využitím citace použité literatury.
 • Ve stanoveném termínu pro odevzdání DP/BP odevzdá student sekretářce KKY 2 výtisky DP/BP v kroužkové vazbě. Oba výtisky si student po obhajobě BP/DP vyzvedne u sekretářky katedry.
 • V elektronické verzi, která je následně uložena v systému knihovny ZČU musí být vložený sken originálu zadání s razítkem.
 • Pokud student nesplní požadavky stanovené tímto pokynem, nebude připuštěn k obhajobě DP/BP.
 • Při obhajobě se studentům doporučuje prezentace v Power Pointu.
 • Na obhajobu a státní zkoušku se studenti nepřihlašují – katedra zveřejní v potřebném předstihu datum konání státní zkoušky i s časovým harmonogramem.

Organizace a obsah závěrečných zkoušek

Na této stránce najdete informace týkající se závěrečných zkoušek. V první části jsou popsána podoba závěrečných zkoušek pro jendotlivé typy studia. V druhé části jsou uvedeny podrobnosti o průběhu obhajob. Na konci stránky jsou dostupné otázky ke státní závěrečné zkoušce v aktuálním akademickém roce, respektive otázky z roku minulého v případě, že nové ještě nebyly vypsány.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (SZZ)

Bakalářské studium

Studium je řádně ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce (BP). Kromě obhajoby BP obsahuje SZZ rozpravu o bakalářské práci. Tématické okruhy otázek k BZ reflektují povinné a specializační předměty absolvované v závěru bakalářského studia.

Navazující magisterské studium AVIN – obor Kybernetika a řídicí technika

Akademický rok 2023/2024 

Studium je řádně ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je obhajoba diplomové práce (DP). Kromě obhajoby DP obsahuje SZZ povinnou a volitelnou část

 • Povinná část SZZ obsahuje zkoušku z předmětu státní zkoušky Teorie řízení (TŘSZ), která je určena tématickým okruhem otázek z povinných předmětů 2. etapy studia AŘ, IŘS1,TOD a z předmětu státní zkoušky Aplikovaná kybernetika (AKSZ), která je určena tématickým okruhem otázek z povinných předmětů 2. etapy studia PFV, SUR, ZSI.
 • Volitelná část SZZ– zde si student volí jednu z výběrových státních zkoušek:
  • Automatické řízení (AŘSZ), která je určena výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do oblasti „Automatické řízení“, tj. URM, SYA, NS, MS2, OPS, ISF, ZKA, OA, AS, RLS, PS, IŘS2.
  • Umělá inteligence a biokybernetika (UISZ), která je určena výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do oblasti „Umělá inteligence a biokybernetika“, tj. ARŘ, ZSY, CESA, ZMB, HDS, ZDO, SZPJ, AES, LE, BIO, MPV, DR, AGT.
 • Zkouška je specifikována okruhem otázek tří studentem vybraných povinně volitelných předmětů z příslušné oblasti (specializace). Tento výběr tří předmětů sdělí každý student paní sekretářce při odevzdání DP.

Navazující magisterský program Kybernetika a řídicí technika – specializace Automatické řízení a robotika (AŘR) a Umělá inteligence a automatizace (UIA)      

Akademický rok 2023/2024

Studium je řádně ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZAŘR, SZUIA), jejíž součástí je obhajoba diplomové práce (DPAŘR, DPUIA). Kromě obhajoby diplomové práce obsahuje státní závěrečná zkouška povinnou a volitelnou část.

 • Povinná část SZZ obsahuje zkoušku z předmětu Teorie řízení (SZTŘ), která je určena tematickým okruhem otázek z povinných předmětů 2. etapy studia AŘ, IŘS1,TOD a z předmětu Kybernetika a umělá inteligence (SZKUI), která je určena tematickým okruhem otázek z povinných předmětů SUR, ZSI, PFV, NSES.
 • Volitelná SZZ – zde si student volí jednu z výběrových státních zkoušek:
  • Automatické řízení a robotika (SZAŘR), která je určena výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do specializace „Automatické řízení a robotika“, tj. MS2, OA, ISF, OPS, AS, IŘS2, PS, RLS.
  • Umělá inteligence a automatizace (SZUIA), která je určena výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do specializace „Umělá inteligence a automatizace“, tj. ARŘ, OA, HDS, SZPJ, ZDO, BIOM, DR, MPV.
 • Zkouška je specifikována okruhem otázek tří studentem vybraných povinně volitelných předmětů z příslušné oblasti (specializace). Tento výběr tří předmětů sdělí každý student paní sekretářce při odevzdání DP.

PRŮBĚH OBHAJOB

Průběh obhajob DP a SZZ

Celková délka 120min, z toho 60min příprava na SZZ a 60min před komisí

 • prezentace DP - v Powerpointu nebo ve formátu PDF - by měla obsahovat zejména cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky, závěr a neměla by být delší než 10min
 • obhajoba DP trvá 30min - z toho 10min připadá na prezentaci DP; zbývajících 20min je na posudky a diskuzi k diplomové práci
 • SZZ trvá 30min - zhruba 10min na každý předmět

Průběh obhajob BP a SZZ

Celková délka 40min

 • prezentace BP - v Powerpointu nebo ve formátu PDF - by měla obsahovat zejména cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky, závěr a neměla by být delší než 10min
 • obhajoba BP trvá 20 min - z toho 10 min. připadá na prezentaci BP a 10 min. je na posudky a vyjádření se k nim
 • zbývajících 20min diskuze k bakalářské práci a širší rozprava (bez předchozí přípravy)

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Navazující magisterské studium AVIN – obor Kybernetika a řídicí technika

Otázky - Kybernetika a řídicí technika

akademický rok: 2023/2024
Povinná část TŘSZ (Teorie řízení) pdf
AKSZ (Aplikovaná kybernetika) pdf
Volitelná část AŘSZ (Automatické řízení) pdf
UISZ (Umělá inteligence a biokybernetika) pdf

 

Navazující magisterský program Kybernetika a řídicí technika – specializace Automatické řízení a robotika (AŘR) a Umělá inteligence a automatizace (UIA)

Otázky - Kybernetika a řídicí technika

akademický rok: 2023/2024
Povinná část SZTŘ (Teorie řízení) pdf
SZKUI (Kybernetika a umělá inteligence) pdf
Volitelná část SZAŘR (Automatické řízení a robotika) pdf
SZUIA (Umělá inteligence a automatizace) pdf

Nabídka témat studentských prací

Níže najdete nabídku témat samostatných prací s informací o typu práce (bakalářská, diplomová, projekt) a s informací o tom, kdo z katedry dané téma nabízí.

název typ
rok
zadavatel
obor
zadáno
Heuristické metody pro optimalizaci DP BP PRJ5 PRJ4 Švejda Martin
volné
Modelování dynamiky paralelních robotů DP BP PRJ5 PRJ4 Švejda Martin
volné
3D vidění PRJ5 PRJ4
2012/2013
Krňoul Zdeněk
UI
zadáno
Adaptivní metody 3D skenování a tvorby modelů v úlohách navádění robotů DP BP PRJ5 PRJ4 Vaníček Ondřej volné
AI metody pro genetické inženýrství DP BP PRJ5 PRJ4 Georgiev Daniel volné
Aktivní detekce poruch rozlehlých systémů DP Straka Ondřej volné
Aktivní tlumení vibrací elektromechanických soustav PRJ4 Schlegel Miloš
volné
Aktivní vyvažování klikového hřídele DP
2012/2013
Schlegel Miloš
volné
Akustická segmentace řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2023/2024
Šmídl Luboš
UI
volné
Algoritmy zpětnovazebního řízení dynamických systémů BP PRJ5 PRJ4 Königsmarková Jana
volné
Analytické řešení úlohy odhadu stavu pro negaussovské systémy DP Straka Ondřej volné
Analýza a predikce elektrické spotřeby zákazníků. DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Janeček Petr volné
Analýza a predikce výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, vítr, kogenerační zdroje) DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Janeček Petr volné
Analýza a zpracování signálů v LabVIEW DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Analýza mikroskopických obrazů jater BP PRJ5 PRJ4 SPC Jiřík Miroslav volné
Analýza nestacionárních signálů v časo-frekvenční oblasti DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda Jakl Jan volné
Analýza počtu dat pro neurální syntézu řeči DP BP PRJ5 PRJ4 Matoušek Jindřich
UI
volné
Analýza přístupů pro zpracování genomických dat BP PRJ5 PRJ4
2022/2023
Houdová Lucie volné
Analýza valgózního postavení pat   Ryba Tomáš volné
Analýza vibračního signálu rotorového chvění DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2020/2021
Vašíček Vojtěch
IŘS
volné
Analýza změn vybarvení ryb DP Urbanová Pavla
UI
volné
Aplikace AI pro biologická data DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Švec Jan
UI
volné
Aplikace regresních metod v úloze lokalizace DP
2012/2013
Punčochář Ivo (ZČU, Plzeň), Jindřich Duník (Honeywell International s.r.o., ATE Aerospace, Brno)
volné
Artificial Intelligence; Human - machine Communication; Machine Learning; Neural Networks; Deep Learning DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2012/2013
Kanis Jakub volné
Audio-vizuální rozpoznávání mluvené řeči DP Zelinka Jan volné
Automatická detekce "muž"/"žena" ze signálu SPC PRJ4 PRJ5 BP Zelinka Jan Šmídl Luboš
UI
zadáno (Jan Holeček)
Automatické hodnocení kvality syntetické řeči DP BP PRJ5 PRJ4 Matoušek Jindřich
UI
volné
Automatické plánování trajektorií průmyslových robotů v laserových aplikacích DP BP PRJ5 PRJ4 Vaníček Ondřej volné
Automatické rozpoznávání typů otázek v různých jazycích DP BP PRJ5 PRJ4 SPC   volné
Automatické rozpoznávání typů otázek v různých jazycích DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Řezáčková Markéta
UI
volné
Automatické určení vstupu portální žíly do jater DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Jiřík Miroslav
UI
zadáno
Automatizace měření množství kondenzátu a oleje v technologii parní turbíny pomocí měrných nádrží DP BP
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Automatizace přípravy dat k tvorbě akustického modelu DP Psutka Josef V.
UI
volné
Automatizace tvorby akustických modelů DP BP Psutka Josef V.
UI
volné
Autonomní řízení RC autíček pomocí zpětnovazebního učení BP PRJ5 PRJ4 SPC Škach Jan
zadáno
CMOS biosenzory DP BP PRJ5 PRJ4 Georgiev Daniel volné
Cooperative Control of Multi-Agent Systems, Consensus Problem DP Königsmarková Jana Řízení dynamických systémů s vyváženým zatížením vstupů
volné
Deep Learning for fungus Identification DP PRJ5 PRJ4 SPC
2017/2018
Picek Lukáš volné
Detekce akustických událostí DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2021/2022
Šmídl Luboš
UI
volné
Detekce hudby v řečovém signálu DP BP Psutka Josef V.
UI
zadáno (Viktor MÄRZ)
Detekce srdečního tepu raka infra kamerou DP BP
2016/2017
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Detekce úseků nahrávky s více řečníky mluvícími přes sebe PRJ4 PRJ5 BP DP Zajíc Zbyněk
UI
volné
Detekce změny hlasu u pacientů po operačním zákroku v oblasti krku DP BP PRJ5 PRJ4
2016/2017
Matoušek Jindřich
UI
volné
Detekce změny řečníka pomocí metod zpracování obrazu DP PRJ5 PRJ4 Hrúz Marek
UI
volné
Diarizace řečníka v telefonních hovorech PRJ5 BP DP Zajíc Zbyněk
UI
volné
Dynamická metoda pro otimalizaci robotů DP BP PRJ5 PRJ4 Švejda Martin
volné
Economic Dispatch Problem: distribuovaný způsob řešení BP PRJ4 PRJ5
2022/2023
Kubíček Karel
volné
Elektromagnetický artikulograf a jeho využití v syntéze řeči BP PRJ5 Matura Martin
UI
volné
Evoluční algoritmy v úloze strojové syntézy řeči DP PRJ5 PRJ4
2012/2013
Romportl Jan
UI
volné
Expertní systém pro lékařskou diagnostiku DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda Müller Luděk
BIO
volné
Eye contact - detekce pohledu do očí při komunikaci člověka se strojem DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Železný Miloš
UI
volné
Eye tracking - analýza sledování pohybu očí, behaviorální analýza SPC PRJ4 PRJ5 BP DP Železný Miloš
UI
volné
Fonetická transkripce pomocí neuronových sítí DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Řezáčková Markéta
UI
volné
Grafická vizualizace a monitorování stavu systému pro dispečerské stanoviště DP
2012/2013
IŘS volné
Grafické uživatelské rozhraní jednoduchých úloh virtuální laboratoře v HTML5 BP PRJ5 PRJ4 Balda Pavel
IŘS
volné
Hlasové dialogové systémy PRJ4 PRJ5 BP DP
2023/2024
Šmídl Luboš
UI
volné
Hlasový a multimodální dialog DP BP PRJ5 PRJ4 Chýlek Adam
UI
volné
Hlasový voicebot DP BP Švec Jan
UI
volné
Hodnocení kvality řečové syntézy s využitím EEG PRJ5 PRJ4
2014/2015
Romportl Jan
UI
zadáno (Jan Hranička)
Identifikace elektromechanických systémů Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP Goubej Martin
volné
Identifikace modelu inerciálních senzorů DP BP PRJ5 PRJ4 Duník Jindřich
volné
Implementace (semi)optimálních metod prořezávání a regularizace ANN PRJ5 PRJ4 SPC Trmal Jan volné
Implementace algoritmu Simultánní Lokalizace a Mapování pro ROS 2 DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Neduchal Petr volné
Implementace generátoru 3-fázového AC průběhu v mikrokontroleru (Arduino) PRJ5 PRJ4
2015/2016
Jelínek Libor volné
Implementace metod a algoritmů bezkontaktní detekce vibrací lopatek parních turbín DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Implementace PID regulátoru v mikrokontroleru (Arduino) PRJ5 PRJ4 Jelínek Libor volné
Implementace sekvenčního stavového automatu v mikrokontroleru (Arduino) PRJ5 PRJ4 Jelínek Libor volné
Integrační metody identifikace parametrů lineárních dynamických systémů s dopravním zpožděním BP Straka Ondřej
volné
Integrita odhadů poskytovaných nelineárními filtry DP Straka Ondřej volné
Inteligentní prohlížeč archivních dat řídicího systému REX DP BP Balda Pavel
IŘS
volné
Interpolátory trajektorií v robotice DP BP PRJ5 PRJ4 Švejda Martin
volné
IoT a metody AI BP PRJ5 PRJ4 Bulín Martin
UI
volné
Jazykové modely s využitím neuronových sítí PRJ5 SPC Trmal Jan volné
Kalibrace robotů DP BP PRJ5 PRJ4 Švejda Martin
volné
Kolize paží při animaci 3D avatara BP SPC
2013/2014
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Konstrukce přípravku pro ověření přesnosti průmyslových senzorů vzdálenosti pomocí referenčního laserového senzoru PRJ5 PRJ4 SPC Jelínek Libor volné
Matematický model chlazení spalovacího motoru DP
2012/2013
Tůma František
zadáno (Boháč Pavel)
Maticové výpočty v reálném čase DP BP PRJ5 Balda Pavel
volné
Metody hledání zdrojů poruch u rozsáhlý MIMO systémů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2014/2015
Čech Martin
volné
Metody monitorování a ohodnocování kvality regulace PID regulátorů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC   volné
Metody odhadu stavu nelineárních systémů DP BP PRJ5 PRJ4 Duník Jindřich
volné
Metody řešení problematiky řídkých dat v úloze modelování spolehlivosti energetických systémů BP PRJ4
2013/2014
IŘS volné
Modelování a řízení energetických systémů DP Königsmarková Jana volné
Modelování a řízení snake-like robotů s vetknutým koncem DP BP Švejda Martin
volné
Modelování a řízení systému ,,kyvadlo s hmotnou pružinou" PRJ4 Schlegel Miloš
volné
Modelování rychlosti větru pro větrné elektrárny DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2012/2013
Zápotocká - Fialová Andrea
zadáno
Moderní metody odhadu stavu využívající strojové učení DP Straka Ondřej volné
Moderní metody Monte Carlo pro odhad parametrů a stavu DP Straka Ondřej volné
Moderní metody odhadu stavu DP Straka Ondřej
volné
Monitorování a diagnostika provozu rotačních strojů DP BP
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Monitorování stavu lopatek kouřových ventilátorů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda Jakl Jan volné
Monte Carlo metody pro odhad parametrů BP Straka Ondřej
volné
Multi-Agent Reinforcement Learning BP PRJ5 PRJ4 SPC Bulín Martin
UI
volné
Multimodální rotace robota s detekcí klíčového slova BP PRJ5
2022/2023
Bulín Martin
UI
zadáno (Y. Varabyou)
Nahlížeč CT snímků DP BP PRJ5 SPC Jiřík Miroslav
UI
volné
Navigace v budově pomocí rozšířené reality DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2016/2017
Neduchal Petr
UI
zadáno
Návrh a analýza metody pro in vivo vyhodnocení proteinu pomoci kvantitativní fluorescencní mikroskopie. BP PRJ5
2012/2013
Georgiev Daniel
BIO
zadáno (Martin Leba)
Návrh a implementace metod diagnostiky lopatek parních turbín DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda Jakl Jan volné
Návrh diagnostické metody strojového vidění v automobilovém průmyslu DP Diviš Václav
UI
volné
Neurální syntéza řeči Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP Matoušek Jindřich
UI
volné
Neuronové sítě BERT / T5 / GPT DP BP Švec Jan
UI
volné
Nízkoúrovňové programování pro Raspberry Pi DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2014/2015
Ježek Ondřej
IŘS
volné
Odhad polohy pohybujících se objektů na základě satelitních měření DP BP PRJ5 PRJ4 SPC volné
Odhad polohy pohybujících se objektů na základě satelitních měření DP BP PRJ5 PRJ4 Duník Jindřich
volné
Odhad přízvuku v ruském jazyce pro účely TTS DP BP PRJ5 PRJ4 Řezáčková Markéta
UI
volné
Odstraňovač šumu/poruch pro systém rozpoznávání řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2023/2024
Šmídl Luboš
UI
volné
Optimalizace parametrů akustických modelů BP SPC Psutka Josef V.
UI
volné
Optimální řízení dronu PRJ4 PRJ5 BP DP Bouček Zdeněk
volné
Počítačová podpora chirurgie jater DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Jiřík Miroslav
BIO
volné
Pokročilé metody adaptivního řízení DP Král Ladislav
volné
Prediktivní řízení DP SPC PRJ4 PRJ5 BP Goubej Martin volné
Příprava obecného akustického modelu sportovních přenosů DP Psutka Josef V.
UI
volné
Problematika paralelizace trénování umělých neuronových sítí v prostředí heterogenních clusterů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Trmal Jan volné
Programování hradlových polí FPGA BP PRJ5 PRJ4
2013/2014
Ježek Ondřej
volné
Prověření možností zkvalitnění syntetické řeči pro zařízení s omezenýmy zdroji (Goole ANDROID, iPhone) BP PRJ5 PRJ4 SPC
2016/2017
Tihelka Daniel
UI
zadáno (Jiří Strnad)
Prověření vhodnosti použití CELT kodéru ke snížení velikosti řečových dat BP PRJ5 PRJ4 SPC
2012/2013
Tihelka Daniel
UI
volné
Real-time simulátory dynamických systémů SPC PRJ4 PRJ5 BP DP Goubej Martin volné
Realistická 3D animace lidské tváře DP BP
2013/2014
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Registrace obrazu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Ryba Tomáš
UI
zadáno (JaAn, MiBu)
Řízení kabelového odvijáku pro ponorné robotické zařízení DP BP Bláha Lukáš
volné
Řízení modelu helikoptéry SPC PRJ4 PRJ5 BP DP Goubej Martin volné
Řízení modelu vrtulníku DP volné
Řízení pohybu portálových jeřábů Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP Goubej Martin
volné
Řízení s klouzavým režimem BP volné
Řízení s klouzavým režimem vyššího řádu DP
2009/2010
volné
Rozpoznání typu expresivního vyjádření podle jeho textové podoby BP PRJ5 PRJ4 SPC
2013/2014
Grůber Martin
UI
volné
Rozpoznávání izolovaných znaků znakové řeči ve videozáznamech pomocí konvoluční neuronové sítě DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Hrúz Marek
UI
volné
Rozpoznávání klíčových slov v proudu řeči s využitím GPU DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Trmal Jan volné
Rozpoznávání zvuku včel. DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda Müller Luděk volné
Segmentace jater pro počítačovou podporu chirurgických zákroků DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Jiřík Miroslav
UI
volné
Segmentace jater z CT snímků s využitím tvarového modelu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Jiřík Miroslav
UI
volné
Simulace dynamických systémů v reálném čase s využitím existujících solverů DP BP PRJ5 Balda Pavel
volné
Simultánní lokalizace a mapování (SLAM) - Implementace vlastního řešení DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Neduchal Petr
UI
volné
Sledování osob na videu využitím pravděpodobnostního modelování DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Krejčí Jan
volné
Sledování pohybu prasete domácího za účelem odhadu zdravotního stavu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Jiřík Miroslav volné
Sledování pohybu prasete domácího za účelem odhadu zdravotního stavu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Jiřík Miroslav
UI
volné
Sledování pohybujícího se objektu DP Straka Ondřej
volné
Sledování polohy objektu s nejistou existencí DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Krejčí Jan
volné
Sledování trajektorie dronem PRJ4 PRJ5 BP DP Bouček Zdeněk
zadáno (Jan Vrba)
Software pro řízení robotů: ROS (Robot Operating System) DP BP PRJ5 PRJ4 Švejda Martin
volné
Speech recognition DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda Müller Luděk volné
Spolupráce na vývoji zařízení pro vložené řízení (programování firmware) DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Ježek Ondřej
volné
Statistická parametrická syntéza řeči - modelování prozodie DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Hanzlíček Zdeněk
UI
volné
Statistický popis cévního stromu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Jiřík Miroslav volné
Strojové učení a neuronové sítě DP BP Švec Jan
UI
volné
Strojové učení pro počítačovou bezpečnost DP BP Švec Jan volné
Syntéza řeči na grafické kartě BP PRJ5 PRJ4 SPC
2016/2017
Tihelka Daniel
UI
volné
Syntéza řeči pomocí neuronových sítí BP PRJ5 PRJ4 Vít Jakub
UI
volné
Synthetic Biology: Bioinformatika a reverzní inženírství funkcí RNA. DP BP PRJ5 PRJ4
2013/2014
Georgiev Daniel
BIO
volné
Testování aplikace pro přepis řeči BP PRJ5 PRJ4 SPC
2012/2013
Loose Zdeněk
UI
volné
Tracking přistávací plošiny pomocí kamerových dat DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Neduchal Petr volné
Transformace volně dostupných hlasů do systému ARTIC PRJ5 PRJ4 Tihelka Daniel volné
Transport břemene pomocí bezpilotního letounu PRJ4 PRJ5 BP DP
2022/2023
Bouček Zdeněk
zadáno (Lukáš Kozel)
Transport břemene pomocí letky dronů PRJ4 PRJ5 BP DP Bouček Zdeněk
zadáno (Adam Držala)
Tvorba robotického městečka PRJ4 BP Neduchal Petr volné
Úloha odhadu stavu při respektování omezení na stav DP Straka Ondřej
volné
Úloha sledování polohy více objektů DP Straka Ondřej
volné
Virtuální laboratoř pro testování funkčních bloků DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2012/2013
Čech Martin volné
ViZDoom - A Doom-based AI Research Platform for Visual Reinforcement Learning DP PRJ5 SPC
2017/2018
Picek Lukáš
UI
volné
Vizuální lokalizace a trasování objektů za pomoci diferenciálního snímkování na FPGA/GPU platformě DP Čečil Roman volné
Využití evolučních algoritmů ve zpracování mluvené řeči PRJ5 PRJ4 Zelinka Jan volné
Využití fraktálních měr pro zpracování řečového signálu PRJ5 PRJ4 SPC Trmal Jan volné
Využití intervalové analýzy v robotice DP BP PRJ5 PRJ4 Švejda Martin
volné
Využití laserového rovinného scaneru vzdálenosti pro účely navigace mobilního 3-kolového robota. PRJ5 PRJ4 SPC Jelínek Libor volné
Využití metod strojového učení v úloze řízení pohybu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP Goubej Martin
volné
Využití neuronových sítí při zpracování řeči BP PRJ5 PRJ4 SPC Soutner Daniel volné
Využití neuronových sítí v oblasti počítačového vidění DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Gruber Ivan volné
Využití spodoby znělosti při tvorbě akustického modelu BP SPC Psutka Josef V.
UI
volné
Využití state-of-the-art metod akustického modelování v real-time systémech rozpoznávání řeči DP BP Psutka Josef V.
UI
volné
Využití symbolické matematiky v metodách strojového učení PRJ5 PRJ4 Zelinka Jan zadáno (Martin Fajfr)
Využití umělých neuronových sítí při zpracování přirozené řeči BP Zelinka Jan
UI
volné
Vývoj mikropočítačové řídicí jednotky a uživatelského rozhraní pro souřadnicovou frézku DP BP PRJ5 Jelínek Libor volné
Wired-to-wireless TSN network interfacing (Propojení pevných a bezdrátových TSN sítí) DP BP PRJ5 Čečil Roman volné
Základy práce s IoT komponenty PRJ5 PRJ4 SPC Bulín Martin volné
Zobrazení výsledků rozpoznání řečníků v nahrávce SPC PRJ4 PRJ5 Zajíc Zbyněk
UI
volné
Zpětnovazební učení (Reinforcement learning) v úloze automatického řízení DP Král Ladislav
volné
Zpracování a aktualizace genetických dat z veřejně dostupných zdrojů SPC DP
2022/2023
Houdová Lucie volné
Zpracování a identifikace přechodu fronty z meteorologických dat DP
2012/2013
Zápotocká - Fialová Andrea zadáno (Nový Adam)
Zpracování a zobecnění slovníku cizích slov pro syntézu češtiny PRJ5 PRJ4 Řezáčková Markéta
UI
volné
Zpracování rotorových vibrací pro potřeby diagnostiky rotačních strojů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2020/2021
Vašíček Vojtěch
IŘS
volné
Zpracování spontánního jazyka BP PRJ5 PRJ4 Soutner Daniel volné
Zpracování textu pro TTS pomocí neuronových sítí DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Řezáčková Markéta
UI
volné
Zpracování textu v systému syntézy řeči z textu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2013/2014
Matoušek Jindřich
UI
volné
Zpřesnění automatické segmentace pomocí klasifikačních a regresních metod v úloze syntézy řeči z textu BP PRJ5 PRJ4 SPC
2013/2014
Grůber Martin
UI
volné