Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2015/009

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2015
Autor: Jiří Nováček, Sven Kunkel, Petr Janeček, Eduard Janeček

Detektor a lokalizátor poruchových událostí v elektrických sítích

Software umožňuje online monitorování, detekci a následnou lokalizaci poruchových událostí v elektrických sítích. Základem jsou data (fázory napětí nebo fázory proudu), měřená fázorovými měřicími jednotkami (takzvanými PMU) na obou koncích monitorovaných elektrických vedení. Na instrumentaci v podobě fázorových měřicích jednotek je kladen důraz z toho důvodu, že tyto jednotky jsou časově synchronizovány, čímž je minimalizována chyba způsobená nesynchronností měření. Z hlediska přesnosti lokalizátoru je zásadní vzorkovací frekvence. Čím vyšší vzorkovací frekvence PMU jednotek je možné nastavit, tím je chyba lokalizace menší.

 

Blokové schéma propojení jednotlivých částí lokalizátoru

Softwarový modul "Detektor a lokalizátor poruchových událostí v elektrických sítích" ihned po spuštění provede načtení konfiguračního souboru s hodnotami potřebných konfiguračních parametrů. Poté se z databáze načtou informace o monitorovaných elektrických vedeních a fázorových měřicích jednotkách, kterými jsou monitorovaná vedení z obou konců osazena. Poté software běží na pozadí a je volán událostně. Za událost je považován každý nestandartní stav. Na detektoru poté je, aby rozhodl, zda se jedná o poruchovou událost. V případě, že je událost detekována, dojde k volání lokalizátoru, který určí vzdálenost poruchy od obou konců monitorovaného elektrického vedení.Licenční podmínky

Kontakt pro získání licence:

doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Technická 8

306 14 Plzeň

Email: janecek@kky.zcu.cz

Tel.: +420 377 632 509Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Tento software Detektor a lokalizátor poruchových událostí v elektrických sítích byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TE01020197 - Centrum aplikované kybernetiky 3.

TACR logo


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech